Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevlerimiz

 

 • Bilgi ve iletişim sistemleri stratejileri oluşturur, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, bilişim personelinin güncel bilgileri edinmesini sağlar, orta ve uzun vadeli planlar geliştirir, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütür, sonuçlandırır ve izler.
   
 • Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim sistemlerinin kurulması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirler, bilgi işlem hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri alır, denetim ve düzenlemeleri yapar.
   
 • Bilgi ve iletişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapar, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri alır, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek teknik servis düzeyinde bakım ve onarım çalışmalarını yapar veya yaptırır.
   
 • Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek Üniversitenin bilgi ve iletişim sistemleri konusundaki gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, teknik şartnamelerinin hazırlanması ve alım süreçlerine destek sağlar.
   
 • Üniversitenin internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar, web sitesini oluşturur ve güncelleştirir.
   
 • Bilgi ve iletişim sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda, Rektörlük ve diğer akademik / idari birimlerine danışmanlık hizmetleri ile kullanıcılara eğitim ve destek verir.
   
 • Üniversitenin, misyonuna ve vizyonuna uygun olarak görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilgi ve iletişim sistemlerini tasarlar, geliştirir, yürütür ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini sağlar.
   
 • Üniversitemizin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası cevrim içi ve cevrim dışı veri akışı ve koordinasyonu sağlar,
   
 • Üniversitemizin bilişim hizmetlerine yönelik internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama, e-posta hizmetleri v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapar ve uygular,