Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

Merkezin amacı; tek yapı ölçeğinden, kent ölçeğindeki mekânlara kadar her türlü bina ve kentsel tasarım ile ilgili çalışmaları yapmak ve bu ölçeklerle ilgili sosyal, ekonomik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikleri yapmaktır.bu kapsamda, üniversite bünyesinde mimarlığın, mimarlık kültürünün,kentin ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik , kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve tüm bunlara  yönelik stratejileri belirlemektir. Bilim dalları arasında teknik bilginin paylaşılmasına olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek tarihi mirası koruma bilincini yaygınlaştırmak ve üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Merkezin faaliyet alanları

     Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı kapsamındaki konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Merkezin amacı kapsamındaki konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; sergi, müsabaka ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruşları ve özel kuruluşlara, sorunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz; araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek.

d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel esaslar çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

e) Merkezin amacı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik sertifikalı ve sertifikasız kurs ve seminer programları düzenlemek.

ğ) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

h) Merkezin amacı kapsamındaki konuların gerçekleştirilmesinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, merkezin amacı kapsamındaki konularda araştırma yapmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına destek vermek.

i) Merkezin amacı kapsamındaki tüm çalışmalarda, gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

j) Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulunca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

KETAM Merkeze ait yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.