Personel Daire Başkanlığı

 

Hakkımızda

KTÜN Personel Daire Başkanlığı, Üniversitemizin strateji ve politikaları ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, akademik ve idari personelin işe yerleştirme, terfi, atama, istifa, emeklilik vb. özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,  idari personelin değişen koşullara uyumunun ve sürekli gelişimlerinin sağlanması amacıyla, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi işlemlerini yürütmektedir.

 

Birimin Kurumsal Tarihçesi

KTÜN Personel Daire Başkanlığı, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemizde, aynı tarih itibariyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesi uyarınca faaliyet göstermeye başlamıştır. Başkanlığımız, Genel Sekreterlik birimine bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

 

Personel Daire Başkanlığına 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde verilen görevler şunlardır;

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Başkanlığımız yukarıda sayılan görevler ile birlikte Üniversitemiz Senatosunun onayı ile yürürlüğe giren "İdari Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları"nda belirtilen görevleri de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde titizlikle yerine getirmektedir.

 

Başkanlığımız insan kaynakları alanındaki yenilik ve değişiklikleri takip ederek, ilgili mevzuat çerçevesinde çözüm odaklı bir yaklaşımla iş ve işlemlerini yürütmektedir.

 

Misyon

Konya Teknik Üniversitesinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda hizmet gereklerine uygun nitelik ve nicelikte personel istihdamını sağlayarak hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.

 

Vizyon 

Güvenilirlik, Gizlilik ve Liyakat ilkelerinden taviz vermeden, çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla kamuda öncü olmak.

 

Personel Daire Başkanlığı Yönetim Sistemi Politikaları

 • Üniversitemizin strateji ve politikaları ile ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, akademik ve idari personelin işe yerleştirme, görevlendirme, terfi, atama, istifa, emeklilik vb. özlük haklarıyla ilgili işlemleri yürütmek,
 • Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda sadece bugünün değil gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak nitelikli insan gücünü oluşturmak,
 • İnsanı önemli bir değer olarak merkeze alan insan kaynakları politikası ile iş ve işlemleri yürütmek,
 • Personelin değişen koşullara uyumunun ve sürekli gelişimlerinin sağlanması amacıyla, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli hizmet içi eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Kariyer ve Liyakat ilkeleri esas alınarak personelin kurum içinde yükselmesine imkan verecek şekilde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açmak,
 • Üniversitede yürütülen personel işlemlerini mevzuata ve etik değerlere uygun şekilde yürütmek,
 • Güncel iletişim teknolojilerini kullanarak personele daha hızlı hizmet sunmak.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 • Konya Teknik Üniversitesi strateji ve politikaları ile ilgili mevzuat doğrultusunda, belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, akademik ve idari personelin işe yerleştirme, terfi, atama, istifa, emeklilik, vb. özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,  idari personelin değişen koşullara uyumunun ve sürekli gelişimlerinin sağlanması amacıyla, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi,
 • Üniversitenin istihdam ve işgücü planlamasıyla ve değişen koşullara yanıt verebilecek organizasyonel düzenlemelerle ilgili çalışmaların yürütülmesi,
 • Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve tüm bağlı birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin, ilgili hukuki düzenlemeler ve Rektörlüğün personel politikası doğrultusunda, atama, kadro, tayin, terfi, intibak, istifa, izin, rapor, sicil, emeklilik, vb. özlük işleriyle ilgili işlemlerin yapılması,
 • Kuruluşu ilgilendiren mevzuatın izlenerek yeni düzenlemelerin belirlenmesi, bu doğrultuda iç yayınlar hazırlanarak ilgili tüm personelin mevzuat değişiklikleri ve uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi; gerektiğinde buna ilişkin eğitim programlarının düzenlenmesi,
 • Genel Sekreterlik veya diğer üst makamlar tarafından istenen arızi veya periyodik raporların hazırlanması. Üst yönetimin, ilgili diğer makam ve kurumların gereksinim duyabileceği kendi görev alanındaki her türlü yazılı ve sözlü bilginin hazırlanması,
 • Görev alanına giren konularda kurum dışı kişi ve kuruluşlarla yazışmalarda bulunulması,
 • Personelin tayin, nakil, görev, terfi ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimlerine ilişkin olarak üst yönetime görüş ve önerilerin sunulması.