İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TARİHÇE

Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Başkanlığımız 18 Mayıs 2018 yılında Üniversitemizin kurulması ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır.

MİSYONUMUZ

Çağdaş ve etik değerleri benimseyen,  girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, hukukun üstünlüğüne inanan yurtsever personelimiz ile gelişmekte olan Üniversitemizin hedeflerine uygun, birimlerimizin ihtiyaçlarını Başkanlığımızın destek birimi olduğu bilinci içinde, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak tam, hızlı ve yerinde karşılamaktır.

 VİZYONUMUZ

Değişiklik ve yeniliklere açık, sorunlara hızlı, etkili ve kaliteli çözümler üreten, herkesin çalışmak isteyebileceği örnek bir birim olmaktır.


KTÜN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKASI

 • Üniversitenin belirlemiş olduğu misyon, vizyon ve temel değerleri ışığında çalışmalar sürdürme 
 • Başkanlık olarak , kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalarda karar alma süreçlerine çalışan personelin katılımına önem veren gelişime açık bir yönetim politikası izleme
 • Üniversitemizin Stratejik plan ile uyumlu idari faaliyetler sürdürme
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • İç ve dış paydaşlarına belirlenen standartlara uygun olarak hizmet vermeyi ve bu hizmetlerde sürdürebilirliği sağlama, onlarla etkili iletişim ve iş birliği içinde olma

KTÜN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Üniversitemizin yaptığı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yansıması olarak bilim, kültür, sanat, spor ve topluma hizmet projeleriyle ülkemizin gönencine katkıda bulunması ve uluslararası alanlarda üniversitemizin tanınırlığının arttırılması için kaynakların etkin ve verimli kullanılarak eğitim-öğretim ve çalışma ortamı donatılarını sağlamak.

 KTÜN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM  POLİTİKASI

 • Yürürlükte olan Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönergelere riayet ederek yönetim anlaşına sahip olma
 • Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutma
 • Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanarak, israfı önlemek, maaliyet muhasebesi yapma
 • Paydaşların memnuniyetini hedeflemek ve sürekli iyileştirmeye yönelik yenilikçi ve sürdürebilir bir yönetim sistemi oluşturma
 • Şefaf katılımcı ve hesap verilebilir yönetim çerçevesinde çalışanlarının aidiyetini geliştiren etkin bir yönetim anlaşını benimseme
 • Tüm faaliyet alanlarında bölgesinde lider konuma ulaşmak için gerekli yönetsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesini ve sürdürebilirliğini sağlama
 • Takım ruhuna ve etik anlayışa sahip olma 

  KTÜN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK AMAÇLARI, HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Temel Politika ve Öncelikler:

5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.” denilmekle Destek Hizmetleri Birimlerinin yapacağı görevler tanımlanmıştır.

Harcama Yetkilileri Hakkında iki nolu genel tebliğin 3. maddesinde ise; “5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali işler, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır.” Denilmekle de Başkanlığımızın bir Destek Hizmetleri birimi sayılacağı belirtilmiştir.

Üniversitemizin Eğitim Birimleri eğitim öğretim faaliyetlerini, hizmet birimleri hizmetlerini yürütebilmeleri için Destek Hizmetleri Birimi olarak en iyi hizmetleri zamanında Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Birimlere (Daire Başkanlıkları, Hukuk Müş., Güvenlik Müd., Savunma Uz.vb) vererek eğitim öğretimdeki sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması Başkanlığımızın öncelikleridir.

 

İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

 

Daire Başkanlığımız verilen görevleri; Üniversitemiz tarafından tahsis edilen insan ve mali kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle yürütülmesini, denetim ve kontrol en yakına çekilerek hizmet kalitesinin artırılmasını, aynı zamanda iş akış süreçlerini kısaltarak hizmetlerin zamanında yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

 

Başkanlığımızın ana hedefi; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek, çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırabileceği imkânlar oluşturmak, teknolojik imkânlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla vereceği hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

 

 

       İlkelerimiz:

 • Yasalara uymak,
 • Güvenilirlik,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Açıklık,
 • Toplumsal fayda,
 • İş birliği ve dayanışma,
 • Çağdaşlık,
 • Yenilikçilik,
 • Hesap verilebilirlik,

İlkelerimiz Başkanlığımızın karar ve stratejilerini belirlemede rehberlik etmektedir.

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

2023

 

 

 

A1. Üniversitemiz kaynaklarının etkin, şeffaf, hesap verilebilirlik ve amacına uygun bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirmek.

 

 

 

 

 

H1.1 Etkin bir iç kontrolün, elektronik ortamda yürütülebilirliğinin sağlanarak zaman ve kırtasiye tasarrufu elde etmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.1.1.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu Kullanımı (EKAP)

 

 

 

 

 

PG.1.1.2 Harcama Yönetim Sistemi Kullanımı (MYS)

 

 

 

 

 

PG.1.1.3 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Kullanımı (KBS)

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

2023

 

 

 

A2. Modern yönetim yaklaşım yöntemlerinin benimsenmesi

 

 

 

 

 

H2.1.Çalışanların görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.2.1.1 Satın alma biriminin görev dağılımının oluşturulması

 

 

 

 

 

PG.2.1.2 Tahakkuk biriminin görev dağılımının oluşturulması

 

 

 

 

 

H2.2. Birimin kendi web sayfasını oluşturma ve gerekli doküman ve bilgilerin bu sayfadan yayınlanmasının sağlanması

 

 

 

 

 

 

PG.2.2.1  Misyon, vizyon oluşturulması ve paylaşılması

 

 

 

 

 

PG.2.2.2 Üniversitemiz kaynaklarının etkin, şeffaf, hesap verilebilirlik ve amacına uygun bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla stratejik amaç, hedef ve göstergelerin paylaşılması

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

2023

 

 

 

A3. Personelin takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının arttırılacağı imkanlar oluşturmak

 

 

 

 

 

H3.1 Üniversitemiz bünyesinde ve birimimizde satın alma hizmeti veren birimlerin, hizmet içi eğitimlerinin tamamlanarak, mevzuatı kullanma bilgi ve beceri sahibi olan personel sayısını arttırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.3.1.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu Kullanımı (EKAP) eğitiminin verilmesi

 

 

 

 

 

PG.3.1.2 Harcama Yönetim Sistemi Kullanımı (MYS) eğitiminin verilmesi

 

 

 

 

 

PG.3.1.3 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Kullanımı (KBS) eğitiminin verilmesi

 

 

 

 

 

H3.2 Başkanlığımız çalışanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

PG.3.2.1 Aylık yapılan toplantı ve yemek organizansyonu

 

 

 

 

 

PG.3.2.2 Sorunların çözümünde personelin görüş ve önerilerinin alınması

 

 

 

 

 

               

* T

yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi