Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Faaliyetlerine 2020 yılında başlayan Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim dünyasının fırsatlarla dolu kapılarını sizler için aralıyor. “Gelişimin Öncüsü” prensibiyle çıktığımız bu yolda Öğrenci Merkezli eğitim felsefesini benimseyerek, gelişmekte olan dünya teknolojilerine ayak uyduran, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yaparak ilgili akademik ya da idari birimlere destek sağlayan, uluslararası düzeyde hedeflerine ulaşmayı planlayan bir merkezdir.

 

KTUN-UZEM Uzaktan eğitim ile  ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimdeki e-öğrenme temelli ders ve programlar ile faaliyetleri düzenlemeyi ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemeyi, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgilerin düzenlenmesine yardımcı olmayı, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma, sertifika vb. programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmeyi hedeflemektedir.

 


Tarihçe

Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 06.07.2020 tarihinde 31177 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır.

 

Vizyonumuz

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, hayat boyu öğrenimin önemini kavramış, kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiş, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilir, uluslararası işbirliğine açık, lider bir merkez olmak.

 

Misyonumuz

Uzaktan Eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri izleyerek üniversitemizdeki uzaktan eğitimin faaliyetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, eğitimde  fırsat eşitliği sağlamak için yaklaşım ve çözüm önerileri sunun, projeler üreten, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez olmak.

 

KTÜN - UZEM Kalite Güvencesi Politikası

 • Üniversitenin misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
 • Uzaktan eğitim yönteminin avantajlarını en verimli şekilde kullanırken dezavantajlarına yönelik katılımcılık ilkesi çerçevesinde uygun izleme ve iyileştirme yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Uzaktan eğitimin sağladığı kolaylıkları kullanarak uluslararasılaşma hedeflerimizi gerçekleştirme
 • Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci, öğretim elemanı yetkinliğini ve memnuniyetini arttırma
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Tüm kaynakları stratejik plan ile uyumlu, verimli, etkin kullanma
 • Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma
 • Uzaktan eğitim süreçlerini belirli standartlara ulaştırma ve bu doğrultuda hareket etme

KTÜN - UZEM Eğitim Öğretim Politikası

 • Ö ğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme
 • Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde paydaş katkısını sağlama
 • İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken koşullarda sürdürme, bunun için gereken teknik altyapıyı ve teknolojileri kurma ve kullanma
 • Kurum kültürünün oluşturulmasını ve ‘engelsiz üniversite’ hedefiyle eğitim-öğretimin sürdürülmesini sağlama
 • Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama
 • Öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi sürecinde alternatif ve etkili ölçme – değerlendirme süreçlerini yürütme
 • Uzaktan eğitim süreçlerinde gerçekleşen tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin detaylı raporlanabilmesini sağlama
 • Öğrenciyi uzaktan öğretimin bütün süreç ve faaliyetlerinin odak noktası olarak görme

KTÜN - UZEM Yönetim Politikası

 • Şeffaf ve hesap verebilir olma
 •  Eğitim ve öğretimde sürekli güncellemeyi ve kalite arttırmayı hedef edinme
 • Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, rekabetçiliğinin arttırılması ve uluslararası tanınırlık için kullanma
 • Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimlere katkı sağlama verme
 • Ön lisans, lisans ve Lisansüstü eğitimlerin altyapısını ve kapasitesini arttırma

KTÜN - UZEM Araştırma Politikası

 • Disiplinler arası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme
 • Araştırma yetkinliğini geliştirecek kurum içi hizmetler ve eğitimlere katkı sağlama
 • Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma

KTÜN - UZEM Uluslararasılaşma Politikası

 • Tanınırlığı sağlayacak şekilde İngilizce web sayfası yayınlama
 • Uluslararası paydaşların görüşlerine önem vererek politikaları düzenli olarak değerlendirme ve güncelleme