Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Hakkımızda

Tarihçe

Yazı İşleri Şube Müdürlüğümüz Üniversitemiz Senatosu’nun 12/10/2018 tarih ve 08 no’lu toplantısında alınan 08-43 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuştur.

 

Misyon

Üniversitemizin amaçları doğrultusunda yazı işleri birimi olarak iş ve işlemlerimizi yasaya, tüzüğe ve yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlamaktır. Çalışmalarımızı hedef odaklı, verimli, etkin ve dinamik olmakla beraber üniversite birimlerimiz ve üniversite dışı kurumlarla uyum içinde, hizmet odaklı ve kontrollü yürütmektir.

 

Vizyon

Bünyemizde belirlenen kalite anlayışı kapsamında, görev tanımımızda belirtilen bütün sorumluluklara uyacak şekilde; teknolojiye adapte olan çözüm odaklı, gelişime açık, sürekli kendini yenileyen, güvenilir ve hesap verebilir birim olmaktır.

 

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Yönetim Politikaları

  • Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürmek
  • Görev tanımı ve iş akış şemalarımıza uymak
  • Yönetim Kurulu ve Senato toplantı iş ve işlemlerini, gelen ve giden evrak süreçlerini, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını çözüm odaklı, verimli, sürdürülebilir ve eksikleri iyileştirme temeline dayalı olarak yürütmek
  • Hizmette teknoloji ve yeni bilgiye açık olmak
  • Kendini geliştirebilen, etkili iletişim ve işbirliği içinde personel arasındaki uyumu artırmak
  • Diğer birimlerle Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve amaçları doğrultusunda uyumlu çalışmalar sürdürmek
  • Üst birimlerle Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını, sorunlarını bildirmek ve gidermek için iletişim halinde olmak