Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Misyonumuz

       Konya Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyerek geliştirmek; kullanıcılarımızın bir araştırma üniversitesi olma hedefimize ulaşabilmemiz için ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarını temin ederek kesintisiz ve nitelikli hizmet sunmaktır.

 

Vizyonumuz

       Konya Teknik Üniversitesinin bilimsel araştırmalarını ve çalışmalarını çağdaş gelişmeler ışığında desteklemek, ulusal ve uluslararası standartları yakalamış bir araştırma kütüphanesi ile beraber tematik bir kütüphane çeşidi olan teknoloji kütüphanesi olmak.

 

Genel Bilgiler

Gelişim Yerleşkesi içindeki kütüphanemiz 2020 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanemiz; Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bilgi ve belge erişimini etkin olarak en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için geleneksel kütüphane hizmetlerini teknolojik gelişmelerle destekleyerek basılı ve elektronik dermesini sürekli geliştirmektedir. Kütüphane kaynaklarımızla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Basılı yayın sayısı : 46.031
Elektronik yayın sayısı : 7154 (Satın alınan) + 1.975.576 (Abonelik)
Veritabanı sayısı : 37
Basılı Dergi sayısı : 1691
E-Dergi sayısı : 175.629

Tez sayısı : 1029

 

Giriş Kat Alt Kat

Banko
Dergi ve Gazete Okuma Bölümü
Kitaplık Üst Salon (76 Kişilik)

Bilgisayar Çalışma Alanı (6 Kişilik)
İdari Bürolar
Grup Çalışma Odaları (101 Kişilik)

Kitaplık Alt Salon (84 Kişilik)

Tez Odası
Süreli Yayınlar Odası


Kütüphanemizde; 25 adet özel çalışma odası ( toplam 101 kişilik), 76 kişilik üst kat kitaplık ve okuma salonu, 84 kişilik alt kat kitaplık ve okuma salonu, 6 adet bireysel çalışma bilgisayarı (1 adet görme engelliler için sesli çalışma bilgisayarı), 1 adet katalog tarama kiosku, 1 adet engelsiz tip ödünç cihazı ve 1 adet kitap tarama cihazı bulunmaktadır.
Kütüphane Çalışma Salonları
10 Kişilik 1 oda (toplantı odası)
8 Kişilik 1 oda
7 Kişilik 3 oda
6 Kişilik 4 oda
4 Kişilik 3 oda
3 Kişilik 2 oda
2 Kişilik 9 oda
1 Kişilik 2 oda
Toplam : 25 oda 101 kişilik çalışma alanı
Kitaplık Üst Salon: 76 kişilik

Kitaplık Alt Salon: 84 kişilik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fuat Sezgin Okuma Salonu: 100 kişilik

Kütüphane Kullanım Alanları
Giriş Kat: 1230 m²
Alt Kat: 604 m²
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fuat Sezgin Okuma Salonu: 250 m²

---------------------------------------------------------------------------------------------------

KTÜN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKASI

 • Paydaşların kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutma, onlarla etkili iletişim ve iş birliği içinde olma
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Stratejik plân ile uyumlu idari faaliyetler sürdürme
 • Sürekli izleme, değerlendirme ve iyileştirme
 • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlama
 • Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ile toplumsal eşitliği gözetme

 

 

KTÜN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAŞAM BOYU ÖĞRENME POLİTİKASI

 • Okumanın önemi vurgulanarak; okuma kültürünün yerleşmesi ile araştıran, düşünen ve hayatın her aşamasında duyarlı bireylerin yetişmesine farkındalık oluşturma

 

 

KTÜN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Kurumun vazgeçilmez ve kalbi durumundaki kütüphane; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine verdiği destek ile yetiştirdiği kişilerin topluma doğrudan veya dolaylı katkı sağlamasına destek olur.

 

 

KTÜN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM POLİTİKASI

 • Kütüphanenin fiziksel ortamının güvenli ve yeterli olması için gerekli kaynakları sağlama
 • Her türlü bilgi gereksinimini karşılama
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleme
 • Gelişen teknolojiye ayak uydurma
 • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlama
 • Birimin ihtiyaçlarını, çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlama ve güncelleme
 • Birimde çalışan personelin her bakımdan yeterli olması için çalışma
 • Tüm kullanıcılara eşit hizmet sunma 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A1. Üniversitemizin gereksinim duyduğu bilgi-belge kaynaklarını yayın sağlama politikamız çerçevesinde sağlayarak güncel ve zengin bir koleksiyon oluşturmak

 

 

 

 

 

H1.1 Zengin ve güncel kitap koleksiyonunun oluşturulması

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.1.1.1 Koleksiyona eklenen kitap sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.1.2 Koleksiyona eklenen elektronik kitap sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.1.3 Bağış yoluyla sağlanan kitap sayısı

 

 

 

 

 

 

H1.2. Türkçe ve yabancı veri tabanları aboneliklerinden mevcut olanların devamının sağlanması, yeni veri tabanları izlemesinin yapılması

 

 

 

 

 

 

PG.1.2.1 Abonelik yoluyla sağlanan veri tabanları sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.2.2 Abone olunan veri tabanlarının eksik yönlerinin tespit edilerek tamamlatılması

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A2. Varlık nedenimiz olan kullanıcılarımıza sunulan hizmetleri arttırmak ve geliştirmek

 

 

 

 

 

H2.1. Kütüphane hizmetlerini tanıtmak

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.2.1.1 Kütüphane hizmetlerinin farkındalığı için düzenlenen etkinlik sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.1.2 Hizmetlerin tanıtım ve sunumu için sosyal ağlardan yararlanılması

 

 

 

 

 

H2.2. Kütüphaneler arası iş birliği ve kaynak paylaşımı hizmetlerini tanıtmak ve geliştirmek

 

 

 

 

 

 

PG.2.2.1 İlgili kuruluşlar (Kültür Bakanlığı, MEB, TÜBİTAK-ULAKBİM vb.) ve mesleki denekler (ANKOS, ÜNAK, TKD) ile gerçekleştirilen iş birlikleri sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.2 KİTS ve TÜBESS‘ ten yararlanan kullanıcı sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A3. Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak

 

 

 

 

 

H3.1 Çağdaş standartlara uygun olarak “Kütüphane Bütçesinin Üniversite Bütçesine Oranını Esas Alan”  bir yaklaşımı, üniversite yönetiminin dikkatini sunmak

 

 

 

 

 

 

PG.3.1.1 Kütüphane bütçesinin üniversite bütçesine oranı

 

 

 

 

 

PG.3.1.2 Toplam kütüphane bütçesi

PG.3.1.3 Ortak veri sayfasında birim kalite çalışmaları tamamlanmış/güncellenmiş birim sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

 

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A4. Personel verimliliğini ve sayısını arttırmak

 

 

 

 

 

H4.1 Hizmet içi eğitim düzenlemek

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.4.1.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı

 

 

 

 

 

H4.2. Amaca uygun personel alımı

 

 

 

 

 

 

PG.4.2.1 Toplam personel sayısı

 

 

 

 

 

   * Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A5. Kullanıcı sayısını arttırmak

 

 

 

 

 

H5.1 Kullanıcı eğitimleri düzenlemek

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.5.1.1 Kullanıcı eğitim sayısı

 

 

 

 

 

PG.5.1.2 Eğitimlere katılan kullanıcı sayısı

 

 

 

 

 

H5.2. Kullanıcı anketleri düzenlemek

 

 

 

 

 

 

PG.5.2.1 Ankete katılan kullanıcı sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A1. Kütüphanenin fiziki şartlarını iyileştirmek

 

 

 

 

 

H6.1 Hizmet alanlarını ergonomik duruma getirmek

 

 

 

 

 

H6.2. Yeterli sayıda ve kalitede mobilya(araç-gereç) sağlamak

 

 

 

 

 

H6.3 Kitap rafları yenilenmesi ve uygun olanların onarımı

 

 

 

 

 

 

PG.6.3.1 Eklenen raf sayısı

 

 

 

 

 

PG.6.3.2 Mevcut raf sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi