Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görevleri
  1. Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinden ve dışından kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel-işitsel gereçler, video, bant ve benzeri her türlü bilgiyi sağlamak, saklanan bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulundurmak,
  2. Kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi amacıyla, araç ve gereçlerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak,
  3. ULAKBİM tarafından erişim imkânı sağlanan veri tabanları dışında kalan veri tabanlarına erişim işlemlerini sağlamak ve ihalelerini yapmak,
  4. Kütüphanecilik alanında yeni gelişmeleri takip ederek değişen bilgi teknolojileri çerçevesinde kütüphane kullanıcılarına yeni imkânları sunmak, üniversite akademik yayınlarının açık erişime sunulmasını sağlamak,
  5. Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde başkanlığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde, üniversitemizi ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmak,
  6. Kütüphaneler arasında ödünç kitap ve belge sağlama hizmeti sunmak,
  7. Daire başkanlığı hizmetleri kapsamında, satın alma ve ihale işlemleri ile Kamu İhale Kurumu İşlemlerinin (ihale, şartname satış, komisyon teşkili, itirazlara cevaplar, savunmalar, bültende ilan yayımlanması, sevk işlemleri) yapılmasını sağlamak,
  8. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri Konya Teknik Üniversitesi adına kurumsal düzeyde yürütmek, 
  9. Üst makamların vereceği benzeri diğer görevleri yapmak.