Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Hakkımızda

 

Birimin Kurumsal Tarihçesi

Yabancı Diller Koordinatörlüğü, 2019 yılında üniversitemizin idari bir birimi olarak kurulmuştur. Kuruluş gerekçeleri arasında üniversitemiz bölümlerinde okutulan zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin yürütülmesi en temel öğe olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Erasmus+ programlarına öğrenci seçim sürecinde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavının organize edilerek yürütülmesi ve belgelendirilmesi süreci koordinatörlüğün kurulmasını gerekli kılmıştır. Benzer şekilde, öğretim yılı başında yapılan zorunlu yabancı dilden muafiyet sınavının yürütülmesi, dış paydaşların talep etmesi üzerine açılan yabancı dil kursları koordinatörlüğün kuruluş gerekçeleri arasındadır. Gelecek yıllarda üniversitemizde hazırlık sınıfının açılması ile koordinatörlüğün misyon ve vizyonunu genişleterek yüksekokula dönüşmesi beklentiler arasındadır.

 

Misyonumuz

Yabancı Diller Koordinatörlüğü olarak misyonumuz, 4 dil becerisini etkin bir şekilde kullanarak, kendi bölümlerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yabancı dillerdeki yayınlardan takip edebilen, farklı uluslardan insanlarla rahatça iletişim kurabilen ve onlarla bilgi alışverişinde bulunarak ortak ve bağımsız araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilen bireyler yetiştirmek, kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda dil sınavlarını (ERASMUS+, muafiyet vs.) planlamak ve yürüterek raporlamaktır.  

 

Vizyonumuz

Vizyonumuz üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını çağdaş uluslararası niteliklere uygun biçimde geliştirmek, öğrencilerimize aldıkları yabancı dil eğitiminden kendi bölümlerinde ve yaşamın farklı alanlarında azami ölçüde faydalanacakları şekilde yetiştirmek ve bu nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Politikaların Belirlenmesi

a. İhtiyaç duyan tüm dış paydaşlarımızın yabancı dil eğitime erişimini kolaylaştırmak ve bu amaçla ilgili birimlerle koordinasyon halinde kurslar açmak,

b. Yabancı dil eğitiminde hedef dilde iletişim kurma, sürece dayalı ve ürün ortaya koymaya yönelik izlence üretmek,

c. İzlence geliştirme sürecinde uluslararası çerçeve programa ( CEFR) bağlı olmak,

d. Tüm ölçme ve değerlendirme süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmak,

e. Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik birim çalışma ilke ve esaslarını açıkça belirlemek,

f. Tüm görev dağılımlarında açıklık, işbirliği ve adalet olgusuna uygun hareket etmek,

g. Personelin hizmet içi gelişimine yönelik tüm çalışmalara katılımı teşvik etmek.