İnşaat Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KAMANLI

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Alptuğ ÜNAL, Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk

Öğrenci Danışman Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet KAMANLI

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Oğuzhan Öztürk

Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Meral BÜYÜKYILDIZ

AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Alptuğ ÜNAL

Çift Anadal/Yandal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nail KARA

 

 

Amacı: Temel bilimlerde (matematik, istatistik, fizik, kimya vb.), inşaat mühendisliği alanları için gerekli ve yeterli düzeyde bilgiye sahip ve bu bilimsel temelleri mesleki kariyer ve uygulamalarda kullanabilme becerisi olan, inşaat mühendisliğinin temel alanlarında (yapı, mekanik, hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemesi ve yapı yönetimi) yeterli düzeyde yetişmiş ve bu bilgilerini kullanabilen, inşaat mühendisliği ile ilgili bazı temel konularda (deprem, yapı malzemesi, zemin mekaniği, hidrolik, ulaşım vb.) laboratuvar deneyleri yapabilen, deney sonuçlarını yorumlayıp analiz ederek rapor haline getirebilen, inşaat mühendisliğinin temel alanlarında tasarım yapabilen ve bu becerileriyle daha da güçlü konumda öne çıkabilen, bilgisayar teknolojisinden yararlanabilen, mesleki yazılımları kullanabilen, yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilen, etkin yazılı ve sözlü iletişim becerileri olan, bir projenin gerçekleştirilmesindeki etkileşimleri bilen, bireysel ve takımlarda çalışma becerisi ve disiplinler arası çalışmalarda işbirliği yapabilme yeteneği olan, mesleki ve etik sorumluluğun, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve bunları değerlendirebilen, mesleki yeterliliğin ve gelişmeleri izleyebilmek için sürekli eğitimin önemini bilen ve mesleki uygulama konularında bilgi sahibi olan İnşaat mühendisleri yetiştirmektir.

 

Tarihçe: Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İnşaat Bölümü olarak 1970-1971 eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamış, 1982 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak Selçuk Üniversitesine bağlanmıştır. 8 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kanunla Konya Teknik Üniversitesi bünyesine katılmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde normal ve ikinci öğretim olarak, 650 civarındaki öğrencisi ile yapı, mekanik, hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemesi ve yapı yönetimi anabilim dallarında teorik, uygulamalı ve laboratuvar destekli yürütülen lisans düzeyindeki eğitim-öğretiminin yanı sıra 200 civarındaki lisansüstü öğrencisi ile yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri de başarıyla sürdürülmektedir.

 

Misyon: Lisans düzeyinde verdiği nitelikli eğitim-öğretim ile ortaöğretimlerini başarıyla tamamlamış öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen bir bölüm olmak hedefiyle, öğrencilerini temel ve çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve ilgili iş alanlarında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış, özgüveni gelişmiş, girişimci ve ekip çalışmasına yatkın, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, mesleki yetkisini, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde kullanan ve sorumluluğunu bilen, üstlendiği mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan, çevre, sağlık ve güvenlik konularında hassas, ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet eden inşaat mühendisi bireyler olarak yetiştirmektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans düzeyindeki eğitim-öğretiminin yanı sıra, bilimsel gelişmenin en önemli paydaşlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrencilerine de büyük önem verir. Lisansüstü düzeyde yürüttüğü eğitim-öğretimle birlikte, yaptığı ulusal ve uluslararası kabul gören çalışma ve yayınlarla inşaat mühendisliği temel alanlarında (yapı, mekanik, hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemesi ve yapı yönetimi) uzmanlaşmış yüksek mühendisler ve akademisyenler yetiştiren, inşaat mühendisliği bilim ve teknolojisine katkı sağlayan, inşaat mühendisliği problemlerine çözüm ve projeler üreten, ürettiği bilgiyi ve birikimlerini ülkeye ve insanlığın hizmetine aktaran, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir kurum olarak, görevini başarıyla yapmayı ve bunu arttırarak sürdürmeyi amaçlar. Bölümümüz bu hedeflere ulaşmak üzere, nitelikli araştırmacılardan oluşan akademik insan gücünü daha da arttırmak gayretindedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü bu özgörevi yerine getirebilmek üzere, öğrencilerine ve personeline gerekli alt yapı, laboratuvar ve bilgisayar donanımını hazırlamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için önemli çabalar harcamaktadır. Mezunlar ve paydaşlarla yapılan görüşmelerden ve ilgili anket sonuçlarının değerlendirilmesinden, bu misyona önemli ölçüde ulaşıldığının görülmesi mutluluk vericidir.

 

Vizyon: Çağdaş ve uluslararası kalitede eğitim-öğretim veren bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye katkı yapan ürettiği bilgileri ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın bir bölüm olmaktır.

 

KTÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

• İnşaat Mühendisliği Bölümünün misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar yürütme

• Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi bireyler yetiştirme ve öncü araştırma faaliyetleri sürdürme

• İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma

• Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme

• GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme

• Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma ve işletme

• İnşaat Mühendisliği Bölüm içi ve dışı değerlendirme, akreditasyon, gibi mekanizmalarla akademik ve idari faaliyetleri sürekli gözden geçirme ve iyileştirme

• Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma

 

KTÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKASI

• Öğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme

• Ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarında eğitim-öğretim sistemi tasarlama ve kısa ve orta vadede akreditasyonu belgelendirme

• Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde paydaş katkısını sağlama

• İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken koşullarda sürdürme

• Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama

 

KTÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD ARAŞTIRMA POLİTİKASI

•Gelişime öncülük eden bilgi ve teknolojileri üreten bir araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalara katkı sağlama

•Disiplinler arası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme

•Üniversite stratejik planında belirlenen öncelikli alanlarda araştırmaların artmasını sağlama

•Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini arttırma

• Araştırma yetkinliğini geliştirecek kurum içi hizmetler ve eğitimlere katılımı sağlama

• Sektörle ve dış paydaşlarla lisansüstü eğitim iş birliklerini geliştirme

• Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma

 

KTÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

• Toplum yaşamına etkisi veya katkısı olabilen araştırma çalışmaları ve çıktıları ile ilgili toplumu bilgilendirme

• Akademisyenlerin uzmanlık alanlarında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verme

• Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden topluma güncel teknik konularda eğitimler verme

• Sosyal koşulların elverişli olduğu dönemlerde çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenleme

• Öğrenci topluluklarının etkinlikleri ile topluma katkı yapacak çalışmalar düzenleme

 

KTÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

• Mezunların aldığı eğitimin uluslararası tanınırlığını sağlama ve bunu belgelendirme

• Eğitim-öğretim müfredatlarında periyodik değerlendirmeler ile uluslararası uyumu sağlayacak güncellemeleri yapma ve akreditasyonun devamlılığının sağlanması

• Tanınırlığı sağlayacak şekilde İngilizce web sayfası yayınlama

• Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini arttıracak şekilde değişim programlarına katılımı arttırıcı çalışmalar yürütme

• Uluslararası iş birliklerini kolaylaştıracak mekanizmaları arttırma, etkinliklere ev sahipliği yapma

 

KTÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ABD YÖNETİM POLİTİKASI

• Şeffaf ve hesap verebilir olma

• Eğitim ve öğretimde sürekli güncellemeyi ve kalite arttırmayı hedef edinme

• Araştırma altyapısını, kapasitesini ve kalitesini arttırma

• Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, rekabetçiliğinin arttırılması ve uluslararası tanınırlık için kullanma

• Kurumsal kültür oluşturma ve sürdürme

• Kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak ve güçlendirerek motivasyonlar sağlama

• Mezun aidiyetini sağlayacak iş birliği ve mezun yönetim sistemi oluşturma

• Öğrencilerin kariyer planlarına destek verme

• Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimler verme

• Bilgi yönetim sistemi işletme

• Birim Kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama

• Kamu gelirlerini israfı önleyici şekilde doğru ve verimli kullanma

• Lisansüstü eğitim kapasitesini arttırma

• Sektörün beyin gücü, işgücü, araştırmacı ve ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme ve arttırma

 

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Eğitim kalitesini artırmak amacıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı kapatılmıştır. Başarılı öğrenciler için yandal ve çift anadal uygulaması yanında dikey geçiş, yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş imkanları da bölümümüzde mevcuttur. Bölümümüzde 11 Profesör Dr., 6 Doçent Dr., 13 Dr. Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi Dr., 12 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 49 öğretim elemanı kadrolu olarak görev yapmaktadır. Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş fiziki imkanları ve laboratuvarları, toplam 5000 civarındaki mezunları, akademik çalışmaları, sunduğu danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ile Türkiye’nin inşaat mühendisliği eğitimi veren üniversiteleri arasında köklü, başarılı ve seçkin bir yer edinmiştir.

 

Kabul Kayıt Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi kurum tanıtım kataloğunda mevcuttur. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüzde oluşturulan intibak komisyonu, öğrencilerin önceki öğrenmelerini bölüm müfredatına göre değerlendirerek, intibak işlemlerini yapmaktadır. Komisyon bölümümüze lisans düzeyinden yatay geçişler ile üniversitemiz diğer bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulünü, yüksek öğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapmaktadır.

 

Mezuniyet Şartları: Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı yoktur. Bununla birlikte, dönem içi sınavı ve her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartıdır ve programda ayrıca kredilendirilmiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Mezuniyet için öğrencinin programda yer alan tüm dersleri başarmış olması ve 240 AKTS şartını sağlaması gerekmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: İlgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Geniş bilgi için ders planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

 

İstihdam olanakları: Mezunlar konut ve endüstriyel yapılar, yol ve demiryolu gibi ulaştırma yapıları, su yapıları gibi yeni yapılacak olan yapıların planlama, projelendirme, yapımı, denetimi ile mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konularında, Çevre ve Şehircilik, DSİ, Karayolları, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kurumları ile yurtiçi ve yurtdışında bu konularda iş yapan müteahhit firmalarda geniş çalışma alanlarında iş bulma olanağına sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci inşaat mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle lisansüstü eğitim yapabilirler.