Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Servet KIRAN

Bölüm Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Hazım İŞCAN, Dr.Öğr.Üyesi Ali SAĞLAM

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr. Ersin KAYA

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Sedat KORKMAZ

Çift Anadal & Yandal Koordinatörü: Doç.Dr. Sait Ali UYMAZ

Bölüm Tanıtım Videosu: Türkçe     English     Français     عربي

 

Amacı: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği mesleğine temel ve daimi katkılarda bulunabilecek yeteneklere haiz mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın daha ileri amacı ise öğrencilerine mezuniyetlerinden sonra da şahsi gelişimlerini devam ettirebilme yeteneğini kazandırmaktır. Bu lisans programı öğrencilerinin kavrama gücünü, uzmanlıklarını ve profesyonelliklerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak gerekli teknik yeterlilikleri, araçları ve şahsi imkanları sağlama amacındadır. Ayrıca öğrencilerin ERASMUS ve FARABİ gibi uluslararası ve ulusal eğitim projelerine katılımları destekleyerek onlara uluslararası ve ulusal kültürel ve akademik kazanımları hedefler.

Vizyon: Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün vizyonu sırasıyla bölgede ve ülkemizde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında bir mükemmeliyet merkezi haline gelmektir. Akademik kadrosunun zenginliği, uzmanlık alanlarının genişliği, açılan derslerin çeşitliliği, yapılan bilimsel yayın ve yürütülen proje sayısı, yüksek lisans ve doktora programlarının kalitesi, laboratuvar ve araştırma imkanları, uluslararası programlardaki ortaklıkları gibi bir çok açıdan önde gelen ve iyi tanınan bir bölüm haline gelmektir.

Misyon: Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün misyonu yenilikçi ve özgün eğitim ve araştırma imkanları hazırlamak, bilgisayar mühendisliği alanındaki en güncel bilgilere sahip olmak, yeni bilgiler üretebilmek ve bu bilgiyi yaymak, bilgisayar teknolojilerini takip ederek yetkin bir şekilde kullanabilen, problemlere bağımsız çözümler üretebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bilgisayar ve internet insan ve toplum hayatını büyük ölçüde etkiliyor. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşantımız ışık hızıyla bilgisayar bağımlı oldu. Artık ?bilgisayar çağı?, ?bilgi çağı? ya da ?internet çağı? diye adlandırılan bir zamanda yaşıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü genç parlak beyinlerin kendilerini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve donanımı anabilim dallarında geliştirmeleri için benzersiz bir fırsat sunar. Bilgisayar Mühendisliği Ders Programı, Türkiyede ve yurt dışındaki örneklerinin ders programları ve programlarda yer alan ders içerikleri dikkatle incelenerek hazırlanmıştır. Açılması önerilen bu program, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üniversitelerde uzun yıllardan beri eğitim veren ve bilimsel açıdan sosyal bilimlerde önemli bir yer tutan bir bölümdür. Bölümde yer alacak olan dersler hazırlanırken, örnek olarak verilen üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de özenle incelenmiştir. Bunun yanında, bölümden mezun olacak olan öğrencilerin çalışabilecekleri alanlarda yapılan sınavların içeriği de gözden geçirilmiştir. Böylece, hazırlanan programda yer alan derslerin alanla ilgili son gelişmeleri ve bölüm mezunlarının iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri mümkün olduğunca tatmin edici düzeyde kapsamasına çalışılmıştır. Bu bağlamda, öğrenciler veri yapıları ve algoritma analizleri, işletim sistemleri, programlama dilleri, veri tabanları, bilgisayar ağları ve internet gibi önemli ara konuların temelini teşkil eden fonksiyonel ve nesneye yönelik programlama ve algoritma tasarımı gibi giriş dersleriyle başlarlar. Ayrıca kendilerini daha da geliştirmek ve ilerideki çalışmalarına yardımcı olması için matematik, fen ve diğer mühendislik dallarından dersler alırlar. Programımız, Bilgisayar Mühendisliğinde belirli konularda bilgi ve uzmanlıkta derinleşmek isteyen öğrencileri ilgi alanlarına göre değişik biçimlerde çalışmalarını sağlayan tercihler planlanmaktadır. Bu tercihler beş grupta toplanmaktadır. 1. Mutimedya Sistemleri Tercih Grubu 2. Bilgi Güvenliği ve Ağ sistemleri Tercih Grubu 3. Dağıtık ve Gömülü Sistemler Tercih Grubu 4. Akıllı Sistemler Tercih Grubu 5. Yazılım ve Veritabanı Sistemleri Tercih Grubu Öğrencilerimiz son senede ayrıca gerçek yaşantıda karşılaşacakları türden kapsamlı bir proje yapabilicekleri bir bitirme projesi alırlar. Bölümdeki öğretim üyeleri, bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde ne teori ne de pratiğin yalnız başına yeterli olmayacağına inanırlar. Bu nedenle dersler, öğrencilerin bölümdeki konuları tam kavrayabilmelerini sağlamak amacı ile belli bir teori ve pratik dengesinde hazırlanır. Bu bağlamda Bilgisayar ve Yazılım Sistemleri Laboratuvarı, Ağ sistemleri Laboratuvarı, Sayısal Sistemler Laboratuvarı, Elektronik Sistemler Laboratuvarı ile Araştırma Laboratuvarı olmak üzere 5 adet laboratuvar lisans öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrenciler ögrenim hayatları süresince bu laboratuvarları ödevleri, projeleri, ve araştırmaları için veya eğlence amaçlı kullanabilirler. Bologna kriterlerine uygun Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesi alınabilmesi için öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar bilgisayar mühendisliği zorunlu derslerinden 200 AKTS, teknik ve teknik olmayan seçmeli derslerden 40 AKTS almalarıdır. Mezun olabilmek için gerekli olan toplam AKTS 240dır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayarla alakalı bir şirkette, toplam 60 (30x2) işgününden oluşan iki adet endüstriyel stajı tamamlamalıdırlar.

Kabul Kayıt Koşulları: Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları beklenmektedir. Eğer aday yabancı ülke lise diplomasına sahipse bu diplomanın denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda o öğretim yılında Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için geçerli olan puan ve şartları sağlayan adaylarla, Konya Teknik Üniversitesi Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için ÖSYMde belirtilen belgeleri getirmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler. Bilgisayar mühendisliği lisans bölümüne kayıt yaptıracakların Konya Teknik Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği üzere aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri, oluşturulan intibak komisyonu tarafından bölüm müfredatına göre değerlendirilerek öğrencilerin intibakı gerçekleştirilir. Bölümde çift anadal ya da yandal yapacak öğrencilerin önceki öğrenimleri ise, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Bilgisayar Mühendisliği Programından bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bilgisayar Mühendisliği Programı ölçme ve değerlendirme esasları Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam olanakları: Bölümden mezun olan öğrenciler özel veya kamuya ait araştırma geliştirme merkezleri (ARGE), endüstri, yönetim ve hizmet sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda farklı pozisyonlarda (yazılım geliştirici, yazılım mühendisi, kalite/test mühendisi, sistem analisti, sistem uzmanı, arayüz geliştirici, veritabanı yöneticisi, veri iletişim uzmanı) çalışma imkanı bulabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri, oluşturulan intibak komisyonu tarafından bölüm müfredatına göre değerlendirilerek öğrencilerin intibakı gerçekleştirilir. Bölümde çift anadal ya da yandal yapacak öğrencilerin önceki öğrenimleri ise, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir.