Kalite Koordinatörlüğü

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HAKKIMIZDA

Konya Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü üniversitenin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2019 yılında kurulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Konya Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Kalite Koordinatörlüğü ise KTÜN Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. KTÜN Kalite koordinatörlüğünün çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,

Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.

VİZYONUMUZ

Mezunları evrensel değerlere bağlı, araştırmacı, üretken, paylaşımcı, özgüvenli ve yetkin olan; sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan; alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmak.

MİSYONUMUZ

Etik değerlere bağlı, girişimci ve yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmek; bilgi ve tecrübeyi bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte toplum yararına sunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemizin misyon, vizyon ve değerleriyle uyumlu etkin ve verimli eğitim, araştırma, işbirliği sağlamak, girişimci, rekabetçi ve üstün performansa odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir dünya üniversitesi olmak, kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, Kalite Güvencesi Sistemine tüm paydaşlarımızın katılımıyla etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Konya Teknik Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken;

• Bilimsel özgürlük,

• Bilinçli özgüven,

• Doğal çevreye duyarlılık,

• Özerklik,

• Şeffaflık ve liyakat,

• Yenilikçilik ve öncülük,

• Sorumluluk,

• Yaşam boyu öğrenme bilinci,

• Bilim, teknoloji ve eğitim-öğretimde topluma öncülük etme,

• Rekabetçilik,

• Kalite odaklı olmak,

• Etik İlkelere bağlı kalmak ilke ve değerlerine bağlıdır.

Konya Teknik Üniversitesi misyon ve vizyonuna ulaşmada, insanlık için bilim ve teknolojiyi geliştirmeyi ve uygulamayı; etik kurallarına uygun olarak meslek sorumluluklarını yerine getiren ve yaşam boyu öğrenme bilincinde olan bireyler yetiştirmeyi, bilim, teknoloji ve eğitim-öğretimde topluma öncülük etme temel ilkeleri doğrultusunda, Eğitim-öğretim programlarını güncelleyen, ulusal ve uluslararası projelerin sayısını/etkinliğini/kalitesini arttırmak için çaba gösteren, öğretim üyesi sayısı ve niteliklerini arttırmayı amaçlayan, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirme görev bilinci taşıyan bir teknik üniversitedir.