Kalite Koordinatörlüğü

TARİHÇE

Konya Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü; Kalite Komisyonu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Rektörlük Üst Yönetimi işbirliğinde Üniversitenin iç ve dış kalite güvece sisteminin kurulması, uygulanması, gözden geçirilmesi  ve iyileştirilmesi çalışmalarını yapmak  üzere 2019 yılında kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz çalışmalarını 28/05/2021 tarihli Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen güncellenmiş Kalite Yönergesi kapsamında yürütmektedir.

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda tüm birimlerimizin iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite güvence sistemlerini kurmaları ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için gerekli süreçleri tanımlamak ve uygulamak, kurumsal kalite kültürünün gelişmesi için çalışmalar yapmak.

VİZYONUMUZ

Kurumda içselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir kalite kültürü oluşturmak.


KTÜN KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKASI

 • Üniversitenin misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
 • İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
 • Stratejik plan ile uyumlu idari faaliyetler sürdürme
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Tüm kaynakları stratejik plan ile uyumlu, verimli, etkin kullanma
 • Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma
 • Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve iş birliği içinde olma
 • Ölçülebilen, izlenebilen ve sürekli iyileştirme temellerine dayalı olarak kalite güvence sistemini yürütme

KTÜN KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME POLİTİKASI

 • Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde paydaş katkısını sağlama
 • Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama
 • Araştırma yetkinliğini geliştirecek kurum içi hizmetler ve eğitimler düzenleme
 • Eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması sürecine öğrenci, akademik personel ve mezunların katkılarını dahil etme

KTÜN KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Toplumda kalite kültürünün oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlama

KTÜN KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM POLİTİKASI

 • Birimin kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama
 • Üniversitenin kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürdürmesine rehberlik etme
 • Birim içi ve kurumsal kalite kültürünü oluşturma ve sürdürme
 • Şeffaf ve hesap verebilir olma
 • Paydaş görüş ve fikirlerini tespit ederek kalite güvence sistemi içerisinde yer verme

  KTÜN KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇLARI, HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A1. Kurumsal kalite kültürünü artırmak

 

 

 

 

 

H1.1 Birimlerin kalite çalışmalarının desteklenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.1.1.1 Doğru hazırlanmış olan Birim-İDR sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.1.2 Kalite web sayfasında bilgilendirme verileri tam olan birim

sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.1.3 Kalite web sayfası düzeni kurumsal web düzeni ile uyumlu

olan birim sayısı

 

 

 

 

 

H1.2. Akademik ve idari personelin memnuniyetinin ölçülmesi

 

 

 

 

 

 

PG.1.2.1 Akademik personele uygulanan anket sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.2.2 İdari personele uygulanan anket sayısı

 

 

 

 

 

 H1.3. Paydaşlarla iletişimin ve katılımcılığın artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.1.3.1 Birimde geri bildirim toplama faaliyeti sayıları

 

 

 

 

 

PG.1.3.2 Kurumda geri bildirim toplama faaliyeti sayıları

 

 

 

 

 

H1.4. Kalite bilgilendirme toplantı ve etkinliklerinin artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.1.4.1 Yapılan toplantı/etkinlik sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda geliştirmeye katkı sunmak

 

 

 

 

 

H2.1. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması çalışmalarının teşvik edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.2.1.1 Eğitim-öğretim faaliyetleri için geri bildirim toplama faaliyeti sayıları

 

 

 

 

 

PG.2.1.2 Eğitim-öğretim faaliyetlerinde işletilen PUKÖ döngüsü sayısı

 

 

 

 

 

H2.2. Alternatif öğretimin imkânlarının geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

PG.2.2.1 Akran eğitimi etkinliği sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.2 Öğrenme ve öğretme konusunda düzenlenen diğer eğitim/etkinlik sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A3. Kurumsal veri yönetim sistemi kurulmasına katkıda bulunmak

 

 

 

 

 

H3.1 Kurumsal veri yönetimine yönelik faaliyet yapılması

 

 

 

 

 

 

PG.3.1.1 Birimlerde veri yönetimi sistematik hale getirilen işlem sayısı

 

 

 

 

 

H3.2 Kurumsal verilerin yayımlanması ve işlenmesi süreçlerine katkı sağlanması

 

 

 

 

 

 

PG.3.2.1 Ortak veri sayfasında Ders bilgi paketleri tamamlanmış/güncellenmiş birim sayısı

 

 

 

 

 

PG.3.2.2 Ortak veri sayfasında öğretim planları tamamlanmış/güncellenmiş birim sayısı

 

 

 

 

 

PG.3.2.3 Ortak veri sayfasında birim kalite çalışmaları tamamlanmış/güncellenmiş birim sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi