Çevre Mühendisliği

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.10 Matematik, fen bilimleri ve Çevre temel bilimleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi ile bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulamak.
P.Ç.11 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma en az bir yabancı dil bilgisi.
P.Ç.12 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
P.Ç.13 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi.
P.Ç.14 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
P.Ç.15 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
P.Ç.16 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
P.Ç.17 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
P.Ç.18 Bireysel ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır.
P.Ç.19 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
P.Ç.20 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
P.Ç.21 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
P.Ç.22 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.