Şehir ve Bölge Planlama

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

(Kavram ve Kuram Bilgisi) Şehir ve bölge planlama alanı ile ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamdaki kent, toplum, tasarım ekonomi, çevre ve politika gibi konularda çok boyutlu kavramsal-kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.

P.Ç. 2

(Düşünme ve Araştırma Yöntemi Bilgisi) Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmek için sorgulama ve empati yapma, eleştirel düşünme konularında gerekli bilimsel/felsefi yöntemlerin bilgi ve kavrayışına sahiptir.

P.Ç. 3

(Araştırma ve Sentezleme Bilgisi) Planlama ve diğer disiplinler arasındaki çok yönlü ilişkilerin farkında olarak, planlama için gerekli bilgileri çeşitli ortamlardan elde edebilmek ve planlara ve akademik ortamlara yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

P.Ç. 4

(Uygulamaya Yönelik Yasal-Kurumsal Bilgi) Plan karar ve politikalarının uygulama araçları ve bunların farklı politik, yasal, kurumsal ve sosyo-kültürel bağlamlardaki başarısını öngörme ve açıklayabilme bilgi ve kavrayışına sahiptir.

P.Ç. 5

(Uygulamada Süreç Tasarımı Bilgisi) Planları arazi kullanım kararlarının ötesinde değerlendirerek uygulanmasını sağlayacak `süreçleri tasarlayabilme bilgi ve kavrayışına sahiptir.

P.Ç. 6

(Etik ve Davranış Bilgisi) Planlama ve uygulama sırasında etik değerler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

P.Ç. 7

(Plan, Program ve Politika Üretme) Yaratıcı, girişimci, yenilikçi, sanatsal bir bakış açısı ile mekansal planlamaya ilişkin kavram geliştirme ve karar üretebilme, bu kararlara yönelik program önerileri geliştirebilme ve bu önerilerle ilgili politikalar üretebilme becerisine sahiptir.

P.Ç. 8

(Modern Teknolojinin Kullanımı) Planlama karar ve politikaları üretirken, gerekli verinin ilgili kurumlardan ve meslek alanlarından toplanması, analiz edilmesi ve çözüme yönelik olarak sentez edilmesi aşamalarında modern bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır.

P.Ç. 9

(Bilginin Bütüncül Kullanımı) Planlama karar ve politikaları üretirken, dünyadaki değişimler ve söylemlerin yanı sıra yerel değerleri, toplumsal ve ekonomik süreçleri ve disiplinler arası etkileşimi göz önüne alarak, natifli ve yaratıcı düşünme yolu ile uygulamaya yönelik çözüm üretme yeteneği kazanır.

P.Ç. 10

(Estetik ve Tasarım) Planlama sürecine estetik ve tasarım boyutlarını katabilme estetik ve tasarım boyutunu yazılı, sözlü ve grafiksel iletişim yöntemleriyle ilişkilendirebilme yeteneğine sahiptir.

P.Ç. 11

(İnisiyatif Alabilme- Müzakere Yeteneği) Toplumda gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden tahmin edebilme, doğal ve yapılı çevrenin değişim sürecini, gerektiğinde inisiyatif alarak gerektiğinde ise müzakere ve uzlaşı gibi işbirliği yoluyla yönetebilme becerisi kazanır.

P.Ç. 12

(Bağımsız Çalışabilme) Planlama karar, program, proje ve politikalarının üretilmesinde bağımsız olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.

P.Ç. 13

(Ortak Çalışabilme) Disiplin içi ve/veya çok disiplinli plan, program ve projelerde bireysel ve ortak sorumlulukları alabilmek için gerekli özgüven ve yetkinliğe sahiptir.

P.Ç. 14

(Eleştirel Öğrenme Yetkinliği) Şehir ve bölge planlama alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik olarak değerlendirerek öğrenebilecek yetkinliğe sahiptir.

P.Ç. 15

(Mesleki Gelişim) Kişisel ve mesleki gelişimi için, yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket ederek, yasal-yönetsel gündemi ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

P.Ç. 16

(İletişim ve Sosyal Etkinlik) Şehir ve Bölge Planlama konularında düşüncelerini ve çözüm önerilerini, ilgili kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma ve bunları nicel ve nitel verilerle destekleme konusunda yetkinliğe ve toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir.

P.Ç. 17

(Etik ve Davranış) Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.

P.Ç. 18

(Sosyal Adalet) İnsan hakları temelinde, sosyal ve kültürel haklara saygılı ve bunların korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, iş sağlığı ve güvenliği ve profesyonel hizmet verme yasaları çerçevesinde toplumsal yararın ve sosyal adaletin toplumda tesis edilebileceği bilinciyle hareket eder.

P.Ç. 19

(Doğal, Çevresel ve Kültürel Miras) Şehir ve bölge planlarında, doğal çevreye ve kültürel mirasa saygılı ve bunların korunmasında gerekli duyarlılığa sahiptir.

P.Ç. 20

(Rekabet edebilirlik) Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde mesleki bilgisi, becerisi ve yetkinlikleri ile uluslararası alanda diğer meslektaşları ile rekabet edebilir.

 

TYYÇ – Mimarlık ve Yapı

 

BİLGİ

Kuramsal- Olgusal

İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.

İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari

tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.

İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve

standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.

Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.

Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.

İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine /

önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.

BECERİLER

Bilişsel- Uygulamalı

Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine

sahiptir.

Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem,

kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.

Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine

sahiptir.

Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri,

araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.

Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme

becerisine sahiptir.

Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

Yetkinliği

Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.

Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli,

disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.

Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar,

sorumluluk alır ve yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve

sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.

Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için

planlar yapar ve bunları uygular.

Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri

ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak

alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli

olarak kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal

sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve

etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.

Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla

değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin

gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası

toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.

İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.

 

Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel

hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.

Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuramsal - Olgusal

İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

 

Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.

İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari

tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.

İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve

standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.

Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.

Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.

İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine /

önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişsel - Uygulamalı

Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine

sahiptir.

Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem,

kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.

Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine

sahiptir.

Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri,

araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.

Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme

becerisine sahiptir.

Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

Yetkinliği

Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.

Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli,

disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.

Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar,

sorumluluk alır ve yürütür.

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve

sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.

Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için

planlar yapar ve bunları uygular.

Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri

ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak

alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli

olarak kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal

sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve

etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.

Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla

değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin

gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası

toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.

İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.

 

Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel

hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.

Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.