Şehir ve Bölge Planlama

Konya Teknik Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 2018 yılından itibaren faaliyetlerine Konya Teknik Üniversitesi olarak devam etmektedir. Bölümde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, Şehircilik ve Bölge Planlama olmak üzere iki Anabilim Dalında devam etmektedir. Ayrıca, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Şehir ve Bölge Planlama alanında Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

Bölümde verilen derslerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir (şehir planlama, kentsel koruma ve yenileme, kentsel tasarım, imar hukuku, bölge planlama, kentsel kimlik ve kalite değerlendirmesi, peyzaj planlaması ve tasarımı, kentsel ulaşım planlaması, kent planlarının uygulanması ve denetimi, bilişim teknolojileri ve mekânsal etkileri, engelliler için planlama, toplu konut alanları planlaması, stratejik planlama, bölge ve metropoliten planlama, afet ve risk yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, çevre planlama, turizm planlaması, kentleşme politikaları, taşınmaz ekonomisi vb).

Programın eğitim dili Türkçedir. Proje bazlı dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Uygulamalı derslerin önemli bir bölümünü, Planlama Stüdyosu dersleri oluşturmaktadır. ERASMUS Programı ile Avrupa ülkelerine birçok öğrencimiz gönderilmekte ve bu ülkelerden de Bölümümüze öğrenciler gelmektedir. FARABİ Programı ile, Bölümün yurtiçindeki diğer üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri arasında öğrenci değiş tokuşu yapılmaktadır. Bölümün Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde olduğu yıllarda Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin Kriterleri (MÜDEK) doğrultusunda, Akreditasyon Kurulları ile çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Türkiye Planlama Okulları Birliği üyesidir.

 

(Web sayfası: http://ktun.edu.tr/tr/Birim/Hakkimizda?brm=D74LFnBOtbL8dK573J6cIQ%3D%3D)

 

Temel Bölüm Dersleri ve içerik bilgileri aşağıdaki tabloda dönemlere göre sıralanmıştır:

 

 

- YIL 1, DÖNEM 1

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503151

PLANLAMA STÜDYOSU 1: Ders kapsamında Teknik resim çizim teknikleri ve mekanı üç boyutlu algılamaya yönelik temel tasarım çalışmaları yürütülmektedir.

15.00

3503152

PLANLAMAYA GİRİŞ: Şehir denen organizmayı öğrencilere tanıtmak şehir nasıl ortaya çıkar, mekan nasıl üretilir göstermek planlama, mekansal gelişme ve kentleşme kavramlarını irdelemek Türk Planlama Sistemini anlatmak.

3.00

3503155

TÜRK DİLİ I:Türk Dili dersinin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer bilgilerini pekiştirmek, anlama ve yazma becerilerini geliştirmektir.

2.00

3503154

SOSYOLOJİ: Toplum bilimsel düşüncenin öğrenilmesi, toplumsal değişim ve gelişim süreçlerinin, planlamaya altlık oluşturabilcek temel sosyolojik kavramların, araştırma yöntemlerinin anlaşılmasıdır.

3.00

3503153

MATEMATİK:Matematiğin yöntemlerini, uygulamalarını ve matematiksel düşünme yollarını tanımak. Matematiksel kavramları alıştırma ve örneklerle geliştirmek. Matematiksel fikirleri düşünebilmek ve iletebilmek.

2.00

3503164

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI I:Bu ders ile öğrenciye işyerlerinde uygun çalışma ortamlarını sağlamak, iş güvenliği ve işçi sağlığını korumak için gerekli olan yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2.00

3503157

YABANCI DİL I:Metinlerle (kelime bilgisi ve dil bilgisi ile) dil hâkimiyetini arttırmak, hedef kelime öğrenimini ve kullanımını sağlamaktır.

3.00

- YIL 1, DÖNEM 2

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503264

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI II:Bu ders ile öğrenciye işyerlerinde uygun çalışma ortamlarının hazırlanması, iş güvenliği ve işçi sağlığını korumak için gerekli olan yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2.00

3503260

PLANLAMA VE JEOLOJİ:Bu dersin amacı, jeolojik olayların çevresel etkileri ve sonuçlarını açıklamayı hedefler. Ayrıca çevresel jeokimyadan yararlanarak sağlıklı ve temiz bir çevre için gerekli çalışmalar yapılır.

2.00

3503251

PLANLAMA STÜDYOSU 2:Fiziksel çevrenin algılanmasına ve tasarlanmasına yönelik olarak kentsel bir mekanda gerçekleştirilecek analiz çalışmaları ile, mekanın fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirerek yorumlanması ve elde edilen sonuçların kentsel mekan tasarımına aktarılması.

15.00

3503255

TÜRK DİLİ II:Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir.

2.00

3503257

YABANCI DİL II:Metinlerle (kelime bilgisi ve dil bilgisi ile )dil hâkimiyetini arttırmak, hedef kelime öğrenimini ve kullanımını sağlamaktır.

3.00

3503259

KENT VE PLANLAMA TARİHİ:Geçmişten günümüze kent olgusunun geçirdiği evrimi anlatmak, tarihsel süreçlerin bugünün kentleri üzerindeki etkilerini göstermek.

4.00

3503265

HARİTA BİLGİSİ:Harita ve Topoğrafya ile ilgili temel kavramları tanıtmak, topoğrafya konularını içeren mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak.

2.00

 

 

- YIL 2, DÖNEM 1

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503351

PLANLAMA STÜDYOSU 3: Ders çalışma alanı olarak belirlenen bölgenin gelişme dinamikleri ve potansiyellerini belirlemeye yönelik analiz ve planlama stratejilerini kapsamaktadır.

11.00

3503357

EKONOMİ:Bu dersin amacı öğrencilerin evrensel düzeyde olayları anlayıp kavrama düşüncelerini geliştirmek, ekonominin temel kavramlarını günlük yaşam ile ilişkilendirme becerisi kazandırmak ve ekonomik olayları yorumlayabilme kabiliyeti kazanarak planlama meslek alanıyla ilişkisini kurgulamaktır.

2.00

3503360

MİMARLIK BİLGİSİ:Mimarlık disiplini ile ilgili temel bilgi ve kavramların öğretilmesi.

2.00

3503371

INTRODUCTION TO GIS (Geographical İnformation Systems): The aim of this lecture is to make the planning students to be able to understand and apply GIS related knowledge, skills and concepts into city and regional planning discipline.

3.00

3503352

PLANLAMA KURAMLARI:Dersin amacı, öğrencilerin bilimsel bilginin gelişimi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ile planlama kuramının ve uygulamasının gelişimi hakkında bir genel görüş kazanmasını sağlamaktır.

3.00

3503354

KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI:Ulaşım planlaması, sürdürülebilir ulaşım planlamasına ilişkin tüm konu, kavram ve stratejileri ele almaktadır. Bu ders kapsamında ulaşım master planları, sürdürülebilir ulaşım planlaması, ulaşım-arazi kullanımı ilişkisi, ulaşım kalkınma ilişkisi, ulaşım kent formu ilişkisi, karbon ayakizi, trafik durultma, akıllı ulaşım sistemleri, yaya, bisiklet ve toplutaşım sistemleri, ulaşım türleri, özellikleri ve entegrasyon, ulaşım kademelenmesi, ulaşım planlamasının önemi, amaçları, temel ilkeleri ve sehir planlama ile ulaşım planlaması arasındaki ilişkiler vb, incelenmektedir.

4.00

3503359

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM:Şehir planlama ve kentsel tasarım süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan Bilgisayar Destekli Tasarım ın ne olduğunu ve bu sistemin nasıl kurulabileceğini öğretmek öğrencilere CAD/GIS sistemleri üzerine kavramsal altyapı ve uygulama becerileri kazandırmak. Bilgisayar destekli tasarım/GIS yazılımları ile birlikte düşünme, veri oluştuma, düzenleme, modelleme ve tasarım işlerinin nasıl yapılacağını öğretmek.

4.00

3503358

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:Öğrencileri sosyal araştırmalar ile tanıştırmak genelde sosyal araştırmaların özelde ise planlama araştırmalarının doğasını, rolünü ve amacını anlatmak Farklı araştırma yaklaşımlarını göstermek, aralarındaki farkları anlatmak Öğrencileri niteliksel araştırma yöntemleri ile tanıştırmak Öğrencilere araştırma sorusu geliştirmeyi ve geliştirilen araştırma sorularını cevaplamada kullanılabilecek uygun teoriyi, araştırma stratejisini ve yöntemini seçmeyi öğretmek ve Geçerli kabul edilebilecek bir araştırmanın nasıl tasarlanacağını öğretmektir.

4.00

3503364

BÖLGE PLANLAMA: Ders planlama paradigmalarında yaşanan değişim süreçlerini sosyal, ekonomil ve mekansal açılardan ele alarak, üst ölçekli planlama sorunsalı ve tarihine ilişkin kuramsal bilgileri içermektedir.

3.00

- YIL 2, DÖNEM 2

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503468

FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ:Çevre kirliliği, enerji krizi gibi problemleri bilinçsizce yaratmayacak, gerektiğinde önleyebilecek elemanlar yetiştirmesi. Çevre bilimi içerisinde ele alınan, insan konforunun (ısısal, görsel, işitsel) klimatoloji (kentsel-mikro, bölgesel-makro), pasif-aktif iklimlendirme, eğim, jeoloji, su, akustik, doğal-yapay aydınlatma gibi fiziksel planlamada sözü edilen konu alanlarında, öğrencilerin öncelikle kuramsal bilgiye ulaştırılması ve tasarım sürecinde aktarılabilecek becerinin kazandırılması.

4.00

3503472

URBAN SOCIOLOGY:Developing the knowledge and understanding on the methodology and techniques of socio-scientific analysis and developing the knowledge and understanding on the relationship between human functions and the built environment that constitue space for the production of liveable urban space.

3.00

3503473

PLANLAMA KURAMLARI: Farklı dönemlerde planlama yaklaşımlarına yönelik benimsenen kavramsal temeller ve paradigma değişimleri incelenerek, ekonomik, sosyal ve mekansal çözümlemelere yönelik güncel yaklaşımlar tartışılmaktadır.

3.00

3503454

YERLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI:Bu dersin amacı, yeni yerleşmeleri, yeni şehirleri, alt kentleri, sosyal konut, toplu konut alanlarını, konut politikalarını ve aktörlerini kent planlama bakış açısı içinde tartışmaktır. Sürdürülebilir kentsel tasarım akımları ve kent modelleri yerleşme ve konut politikaları bağlamında değerlendirilecektir.

4.00

3503469

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ:The aim of this lecture is to make the planning students to be able to understand and apply GIS related knowledge, skills and concepts into city and regional planning discipline.

4.00

3503451

PLANLAMA STÜDYOSU 4:Kent formunun ve kentsel mekanın oluşumuna yön veren kavramların açıklanması ve saha çalışmasının yapıldığı yerleşmede, kent formuna ve mekan kurgusuna yönelik planların/şemaların tasarlanmasıdır.

12.00

3503452

KENT SOSYOLOJİSİ:Toplumbilimsel analiz yöntem ve teknikleri hakkında bilgi ve kavrayışın geliştirilmesi ve `yaşanılabilir kentsel mekân üretmede insan işlevleri ile mekânı oluşturan yapılı çevrenin ilişkisi hakkında bilgi ve kavrayışın geliştirilmesi

3.00

3503456

KENT EKONOMİSİ:Öğrencilerin mekandaki ekonomik faaliyetlerin analizlerini yapabilme ve alansal incelemeyle kentsel olguları çözümleme yetkisini geliştirmek. Strateji üretirken daha sorgulayıcı ve farklı açılardan değerlendirmeler yapabilecek bilgi birikimini sağlamak.

3.00

3503471

HISTORY OF URBAN PLANNING:To teach the historical evolution of cities and to understand the reflections of historical urban processes on todays cities.

3.00

 

 

- YIL 3, DÖNEM 1

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503578

KIYI ALANLARININ PLANLAMASI VE TASARIMI:Kıyıları biçimlendiren dinamikleri ve bu dinamiklerin kıyılara etkilerinin sorgulanması, kıyı alanlarında karşılaşılan problemlerin tartışılması, yerleşmelere özgü kıyı stratejilerinin belirlenmesi, kıyı alanlarında planlama ve tasarım ilişkisinin kurgulanmasının önemini vurgulanması.

4.00

3503552

KENTSEL TASARIM:Plancı adayı öğrencinin kentsel tasarım uzmanlık alanında bilgilenmesi, kentsel mekanda ayrıntılı düzenlemelere ilişkin farklı boyutlarla tanışması, kentsel tasarım pratiğinin gerisindeki kuramsal çerçeve, ilgili disiplinler arası etkileşim ve tasarıma ilişkin geliştirilen uzman yaklaşımları ile güncel açılımlar üzerinde düşün geliştirmesidir.

3.00

3503575

PEYZAJ PLANLAMASI VE TASARIMI:Planlama çalışmaları içinde peyzajın öneminin tanımlanması, yaşanabilir kentsel çevrelerin planlanmasında doğal ve kültürel peyzaj ögelerinin uyumlu tasarımının gerekliliğinin ve tasarım ilkelerinin kavratılması.

4.00

3503570

STAJ -1:Öğrencilere, öğretim dönemlerinde almış oldukları teorik bilgilerin özel ya da kamu sektöründe uygulamasını görme imkanını sağlamaktır.

3.00

3503557

GÜNCEL PLANLAMA SORUNLARI:Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve politik değişimler bağlamında karşılaşılan güncel planlama sorunlarının tartışılması. Planların uygulanmasında karşılaşılan temel sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik önerilerin ve tartışmaların geliştirilmesi. Şehir ve Bölge Planlama disiplininde gündemde olan yeni yaklaşımların tartışılması.

4.00

3503573

PLANNING THEORY AND PRACTICE: To provide an introduction to the theoretical debates in planning and consider their contribution to research and policy analysis.

3.00

3503576

TURIZM VE ÇEVRE:Turizmin mekânsal ve çevresel boyutları ve etkileri konusunda bilinçlendirmek, turizmin rolünü yalnız ekonomik değil çevresel duyarlılıkla da değerlendirebilmek.

4.00

3503565

PLANMA STÜDYOSU 5: Bu stüdyonun amacı, 3. Sınıf öğrencilerine, şehir ve çevresine yönelik araştırma, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini kazandırmak, bu süreçte stratejik koruma planlama yaklaşımı çerçevesinde belirlenmiş "koruma-yenilenme" teması çerçevesinde edinmelerini sağlamaktır.

8.00

3503577

YENI NESIL PLANCI OLMAK:Özgüvenli ve vizyon sahibi Yeni Nesil Şehir Plancıları yetiştirmektir. Ayrıca sınıf ortamı dışında gerçekleştirilen çok yönlü etkinlikler üzerinden öğrencilere çeşitli sosyal ve mesleki beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır.

4.00

3503572

INTRODUCTION TO URBAN PLANNING: Şehri öğrencilere tanıtmak, bir kentin nasıl doğduğunu ve bir mekanın nasıl üretildiğini göstermek, planlama, mekansal gelişim ve kentleşme kavramlarını tartışmak dersin amaçları arasında yer almaktadır.

3.00

3503553

KENTSEL KORUMA VE YENİLEME:Tarihsel ve kentsel, doğal, arkeolojik sit alanlarının korunması ve geliştirilmesi, sit alanlarının yeri ve öneminin planlama disiplini içinde değerlendirilmesi, şehir yenilemenin amaçlarının, türlerinin ve uygulama alanlarının bu alanlardaki sosyal, ekonomik ve yasal sorunların tartışılması

4.00

3503571

URBAN AND PROPERTY ECONOMICS:The aim of this module is to reveal two-way interconnected relationships between planning policies and property development activities to emphasize the effective role of property market actors on spatial development decisions and urban policies and to show the direct impact of property companies risk and profit calculations on the size-location-acter-concept of rising properties in cities through examples.

3.00

3503564

METROPOLITEN PLANLAMA:Metropoliten (Büyükşehir statüsündeki) Kentlerin toplumsal, ekonomik, yasal-yönetsel, politik ve fiziksel boyutları ile irdeleyip planlama sorunları, sistemi, stratejileri ve politikaları üzerinde bilgi ve kavrayış geliştirmesini sağlamak

4.00

- YIL 3, DÖNEM 2

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503660

KENT PLANLAMA VE EVRENSEL TASARIM:Bu dersin amacı kentsel alanlarda engelli duyarlı planlama ve evrensel tasarım ilkelerini tartışmaktır. Engellilerin kentsel, toplumsal ve çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve mevzuat uygulamaları irdelenecektir.

4.00

3503673

SOCIAL RESEARCH DESIGN AND METHODS:The aim of this course is to teach students the stages of social research process to emphasize coherence between research theory, strategy, data collection and data analysis to teach the way of the production of research questions and hypothesis to show the way of designing valid social research to show the importance of research ethics to show how different research paradigms produce different type of knowledge to tell the importance of the identity of researcher, the topic and the community in a research. Students will learn several quantitative and qualitative research methods in the context of this course.

3.00

3503652

BÖLGE PLANLAMA:Plancı adayı öğrencinin, bölge planlama uzmanlık alanında bilgilenmesini, makro düzeyde planlama sorunsalı ile tanışmasını, üst plan kararlarının üretilmesinde belirleyici olan kurumsal çerçeve, ilgili disiplinler arası etkileşim ve bu disiplinlerden ödünç alınan yöntem ve teknikler üzerinden düşün geliştirmesini sağlamaktır.

3.00

3503654

KENT YÖNETİMİ:Dersin amacı kentsel alanın yönetimi ile ilgili kurum, aktör ve süreçler hakkında detaylı bilgiler vermektir. Ders kapsamında dünyada ve Türkiyede yerel yönetim biçimleri ve tarihçesi hakkında detaylı bilgiler verilecek ve günümüz kentsel alan yönetim birimleri ile kıyaslanacaktır.

3.00

3503671

COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) FOR PLANNERS:The aim of this lecture is enable students to understand and apply CAD related knowledge, skills and concepts into urban planning discipline.

4.00

3503672

PLANNING AND PROPERTY DEVELOPMENT:The aim of this module is to reveal two-way interconnected relationships between planning policies and property development activities to emphasize the effective role of property market actors on spatial development decisions and urban policies and to show the direct impact of property companies risk and profit calculations on the size-location-acter-concept of rising properties in cities through examples.

3.00

3503678

PLANLAMADA NITELIKSEL VE NICELIKSEL YÖNTEMLER:Öğrencileri sosyal araştırmalar ile tanıştırmak genelde sosyal araştırmaların özelde ise planlama araştırmalarının doğasını, rolünü ve amacını anlatmak Farklı araştırma yaklaşımlarını göstermek, aralarındaki farkları anlatmak Öğrencileri niteliksel araştırma yöntemleri ile tanıştırmak Öğrencilere veri analizi ve yorumlama yapmayı öğretmek Öğrencilere araştırma sorusu geliştirmeyi ve geliştirilen araştırma sorularını cevaplamada kullanılabilecek uygun teoriyi, araştırma stratejisini ve yöntemini seçmeyi öğretmek Geçerli kabul edilebilecek bir araştırmanın nasıl tasarlanacağını göstermek Öğrencileri planlamada kullanılan niceliksel araştırma yöntemleri ile tanıştırmak Öğrencilere sayısal veri analizi ve yorumlaması yapmayı öğretmek Plancıların çalışma hayatında kullanabilecekleri basit sayısal yöntemleri göstermek Plancıların çalışma hayatında karşılaşabilecekleri sayısal hesaplamalar ve veriler hakkında bilgi vermektir.

4.00

3503658

MEKANSAL RISK AZALTMA PLANLAMASI:Bölgesel ve kentsel düzeydeki mekânsal risklerin artmasının nedenleri hakkında farkındalığı arttırmak ve bu risklerin analizi, yönetimi ve azaltılması yolu ile dirençli kentlerin oluşturulması için gerekli sakınım planları ve politikaları hakkında bilgi, kavrayış ve beceriyi geliştirmek.

4.00

3503664

PLANNING STUDIO  6:Kent biçimi, kentin yapısal elemanlarının mekânsal örüntüsü ve örgütlenmesinin tarihsel süreç içindeki değişimi ve kuramsal arka planı hakkında ve kentsel büyümenin kontrol edilmesi ile ilgili planlama araç ve teknikleri hakkında bilgi ve kavrayışı arttırmak.          

8.00

3503670

URBAN RISKS AND SAFETY CULTURE:The course aims to improve the awareness of Erasmus + Program students, particularly the architecture and urban planning students, about urban and environmental risks and their management in terms of different approaches and principles considering the contemporary risk society and its safety culture.

3.00

3503651

PLANLAMA STÜDYOSU 6: Şehir ve bölge planlama eğitimi sürecinde üçüncü sınıf öğrencilerin belirlenen "koruma-yenileme" teması bağlamında kuramsal ve kavramsal becerileri kazanması ve bu kazanımlar çerçevesinde belirlenen sorunlu bölgelere ilişkin öneriler geliştirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

12.00

 

- YIL 4, DÖNEM 1

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503751

PLANLAMA STÜDYOSU 7:Bir şehir plancısında olması gereken 4 temel beceriyi (plan yapma, mesleki bilgisayar yazılımlarını kullanma, imar mevzuatına hakim olma ve raporlama) öğrencilerimize iyi seviyede kazandırmaktır.

14,00

3503780

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ I:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini benimsetmek, Atatürkün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslar arası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır.

2.00

3503770

GEOGRAPHİCAL INFORMATİON SYSTEMS (ADVANCED):Dersin amacı şehir ve bölge planlama disiplini bağlamında, coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin olarak ileri düzey mekansal analiz tekniklerinin öğrencilere uygulamalı olarak kavratılmasıdır.

3.00

3503752

İMAR VE ÇEVRE HUKUKU:Türkiyede, kentlerin üretilmesine ve planlanmasına yön veren yasal-yönetsel yapının genel çizgileri ile tartışılmasıdır.

3.00

3503754

İMAR UYUŞMAZLIKLARI:Kentlerin üretilmesi sürecinde, uygulanan plan ve projeler üzerinde yaşanan çatışmalarının/uyuşmazlıkların tartışılması ve bu tartışmaların örnek uygulamalar ışığında somutlaştırılmasıdır.

4.00

3503771

STAJ II:Öğrencilere, öğretim dönemlerinde almış oldukları teorik bilgilerin özel ya da kamu sektöründe uygulamasını görme imkanını sağlamaktır.

3.00

3503755

KENT PLANLAMADA İLERI CBS UYGULAMALARI:Bu dersin amacı, şehir ve bölge planlama öğrencilerinin meslek hayatlarında kent planlama özelinde ihtiyaç duyacakları ileri CBS Uygulamalarına ilişkin temel bilgi, beceri ve kavramları anlayabilmesini, uygulayabilmesini ve planlama süreçlerine entegre edebilmesini sağlamaktır.

4.00

3503757

BILIŞIM TEKNOLOJILERI VE MEKANSAL ETKILERI:Bu dersin en temel amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve kentsel mekâna olan etkilerini şehir ve bölge planlama disiplini açısından tartışmaktır.

4.00

3503768

EKONOMIK COĞRAFYA:Bu ders toplumsal ve ekonomik değişim/dönüşüm sürecini coğrafya/mekanla ilişkilendirerek açıklayan ekonomik coğrafya teorileri, kavramları ve yaklaşımlarını planlama perspektifi çerçevesinde sunmayı amaçlamaktadır. Bu derste sosyal, üretim, tüketim coğrafyasını etkileyen küresel ve yerel dinamiklerin nasıl roller üstlendiklerini, bu süreçte hangi aktörlerin belirleyici yada baskın oldukları, yazında nasıl bir paradigma değişimi yaşandığı, yeni ekonomik merkezlerin ortaya çıkışında hangi coğrafik, sosyal ve kültürel üstünlüklerin belirleyici olacağı tartışılmaktadır.

4.00

3503772

PLANLAMADA ANALIZ TEKNIKLERI:Bilgi girişi yapılmamıştır.

4.00

- YIL 4, DÖNEM 2

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

3503858

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA ÖRNEKLERI:Dünya ve Türkiyeden kentsel dönüşüm örneklerinin incelenmesi ile öğrencilerin farklı dönüşüm türlerinin ortaklık modelleri, stratejileri, finansal mekanizmaları, aktörleri, yasal ve kurumsal organizasyonları hakkında bilgilendirilmesi. kentsel dönüşümün geçmişteki ve şimdiki deneyimlerinden yola çıkarak, gelecekteki rolünün tartışılması. Workshop ve grup çalışmaları vasıtası ile öğrencilerin tartışma ve sunum yeteneklerini, çok yönlü bakış perspektiflerini geliştirmelerinin sağlanması.

4.00

3503865

DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETIMI VE PLANLAMASI:Tabiatın, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin değerini öğrencilere kavratmak insan/doğa diyalektiğinde doğal kaynakların kent planlama süreçlerinde daha iyi korunmasının yollarını ve mekanizmalarını kurumsal bir bakış açısıyla ortaya koymaktır.

4.00

3503867

KENTSEL PROJE UYGULAMALARI:Kent ölçeğinde üretilen projelerin oluşma/ortaya çıkma biçimlerini ve uygulama süreçlerini tartışmaktadır.

4.00

3503880

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini benimsetmek, Atatürkün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslar arası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır.

2.00

3503851

PLANLAMA STÜDYOSU 8:Planlama Stüdyosu 7 dersinde seçilmiş olan planlama bölgesinde, kent ölçeğindeki mekânsal analizlerin geliştirilmesi, kentsel alan kullanımlarına karar verilmesi ve bu kararların uygulama sürecini ortaya koyulabilmesi için bilgi, kavrayış, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi.

13,00

3503852

KENT PLANLAMA ETİĞİ:Kent plancılarının ahlaki ve toplumsal sorumluluğunun meslek ilkeleri ve insani değerler üzerinden açıklanmasıdır.

3.00

3503868

EKONOMIK MEKANI ANLAMAK:Bu ders kentsel ve bölgesel kalkınma paradigmalarındaki değişimle birlikte ortaya çıkan kentsel mekana yönelik yeni kavramsal ve kuramsal yaklaşımlar irdelenerek, ekonomik coğrafya perspektifinde mekana yüklenen yeni anlamların planlama disiplini açısından önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu dersten faydalanacak öğrenciler, kentsel ve bölgesel kalkınma paradigmalarındaki değişimi ile birlikte mekan üzerinde yeniden şekillenen ekonomik aktivitelerin üretim-dağıtım ilişkilerinin nasıl biçimlendiği, bu aktivitelerin davranış biçimlerinin geçirdiği değişim/dönüşüm sürecinin kent/bölge ekonomisi üzerindeki etkileri ve rollerinin neler olduğu, kentsel ve bölgesel rekabet açısından ne tür üstünlükler sağlayacağı bilgilerine sahip olacaktır.

4.00

3503870

URBAN ACCESSIBILITY MODELLING: The aim of this lecture is to make the planning students to be able to understand and apply urban accessibility measurement and evaluation based knowledge, skills and concepts into city and regional planning discipline.

3.00

3503854

KENTSEL ERIŞEBILIRLIK MODELLEMESI                     : Bu dersin amacı, şehir ve bölge planlama öğrencilerinin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları erişebilirlik ölçümü ve değerlendirmesi ile ilgili temel bilgi, beceri ve kavramları anlayabilmesini ve uygulayabilmesini sağlamaktır.

4.00

3503866

KENTSEL POLITIKALAR:Kente ilişkin alınan kararlar ve bunların uygulanması kentsel politikayı oluşturur. Eğitim hizmeti, sağlık hizmeti, altyapı tesisleri vb. temel kamu hizmetlerine yönelik alınan kararlar gibi kentlere ilişkin ileriye dönük olarak kentsel planlama çalışmaları kapsamında alınan kararlar da kentsel politikaların konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda dersin amacı kentsel politikalar kavramının kuramsal temelleri doğrultusunda kentsel planlamanın politik bağlamının ve aktörler arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve kentsel karar üretim sürecine ilişkin yaklaşımların tanıtılmasıdır.

4.00