Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Misyonumuz

 • Üniversitemizde; Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak,
 • Gelişmiş bir araştırma alt yapısını oluşturmak ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak,
 • Bilimsel araştırmalar için yeterli mali kaynağı sağlamak, yönetmek, etkin ve adil dağıtmak,
 • Disiplinler arası, ulusal, uluslararası, sektörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek,
 • Araştırmacıların akademik başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

 • Ülkemiz ve insanlığa faydalı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten biliminin öncüleri arasında olan,
 • Araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında bulunan,
 • Başarılı genç araştırmacılar için çekim merkezi haline gelen, araştırma merkezli gelişen bir üniversite olmaktır.

Birimin Tarihsel Gelişimi

       Konya Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Konya Teknik Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

 

Birimimizin İzlemiş Olduğu Politikalar:

 • Bilimsel araştırmalar için ayrılan fonların tüm akademik birimlerce etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak
 • Üniversitemizin ve araştırmacılarının Ar-Ge potansiyelinin artırılması
 • Yüksek katma değer yaratan araştırmaların sayısının artırılması
 • Ulusal ve uluslararası ortak araştırma projesi oluşumlarının artırılması
 • Girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin iyileştirilmesi
 • Üniversitenin marka değerinin yükseltilmesine katkı sağlamak
 • Tüm süreçlerinde yüksek ve sürdürülebilir bir kalite düzeyinin sağlanması