Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Afşin KULAKSIZ

Bölüm Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Kemal ERDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Mücahid BARSTUĞAN

Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Seral ÖZŞEN

Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Seral ÖZŞEN

 

Amacı: Bölümümüz mezunlarının, elektrik ve elektronik alanlarında yeterli genişlik ve derinlikte temel mühendislik ve mesleki birikimi olan, bilgisini tasarım ve uygulamaya dönüştürebilecek kadar özümsemiş, ülkenin önemli kurum ve firmalarında çalışma imkânı bulabilen veya kendi işyerini açabilen, lisansüstü öğrenim ve/veya Ar-Ge çalışması yapabilecek, yeni alanlarda problemlere çözüm üretebilecek birikime sahip, yabancı mesleki kaynakları takip edebilecek ve yabancı meslektaşlarıyla anlaşabilecek kadar iyi derecede lisan bilen ve güncel yazılım dillerini kullanabilen, hayat boyu öğrenme arzusunu devam ettiren, çok disiplinli ve takım çalışmalarına uyumlu, sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip, kolay iletişim kurabilen, özgüven sahibi ve girişimci, birer elektrik-elektronik mühendisi olmaları amaçlanmaktadır.

Vizyon: Bölümümüz lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaşmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiştirilmesini kendisine VİZYON (ÖZGÖRÜ) olarak seçmiştir.

Misyon: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretim ile başarılı üniversite öğrenci adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir bölüm olarak ve mühendislik disiplini içinde sanayinin ve toplumun ihtiyacı olan konularda, öğrencilerine Bilgi erişimini ve kullanımını öğretmek, Bilginin iletilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması konularında yetenek kazandırmak, Çok disiplinli bir takım anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ve katkıda bulunma yeteneği kazandırmak, Teknolojinin hızla gelitiği bir ortamda, etik sorumluluk da taşıyarak, ülkemizde yaşam kalitesini artırıcı çalışma bilinci yerleştirmek, Ve ayrıca lisans eğitiminin yanında bilimsel araştırma ve geliştirmenin önemli paydaşlarından olan lisansüstü öğrencilerini ulusal ve uluslararasında kabul gören temel ve uygulamalı mühendislik çalışmalarında Elektrik veya Elektronik konularında uzmanlaşmış yüksek mühendis ve akademisyenler olarak yetiştirmek, Seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirici ve yeni projeler üretebilen beceriyi kazanmış olarak mezun etmek, Küresel boyutta bilimsel mükemmelliği ölçü alacak şekilde yetiştirmek ve yönlendirmek, Özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve etkin (yazılı ve sözlü) iletişim becerisi kazandırmak, bölümümüzün MİSYON unun (ÖZGÖREV inin) ana eksenini oluşturmaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 1970 yılında Mimarlık-Mühendislik Akademisi olarak temelleri atılmış olup, 1975 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 2018 yılında ise Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulmasıyla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi adı altında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren İkinci-Öğretim (İ.Ö.) lisans programına da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Lisans programı için eğitim-öğretim süresi dört (4) yıl olup, bölüme her yıl yaklaşık 70-75 Lisans normal öğretim (N.Ö.) ve 70 Lisans İkinci Öğretim (İ.Ö.) öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yıl yaklaşık 20 Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencisi alınmaktadır. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de İkinci-Öğretim (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bölümümüzde Elektronik, Devreler ve Sistemler, Telekomünikasyon, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ve Kontrol ve Kumanda Sistemleri olmak üzere yedi ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde “Elektronik”, “Devreler ve Sistemler”, “Telekomünikasyon”, “Elektrik Makineleri”, “Elektrik Tesisleri”, “Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği” ve “Kontrol ve Kumanda Sistemleri” olmak üzere yedi ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 7 Profesör, 9 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 2si Doktoralı 12 Araştırma Görevlisi, 1 Teknisyen ve 1 Sekreter görev yapmaktadır. Bölümümüzün lisans, lisansüstü ve doktora programlarını tamamlayarak iş hayatına atılan çoğu mezunlarımız kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını kuranlar ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde akademik olarak hizmet verenlerin dışında, kendi konularında (veya yakın mühendislik dallarında) değişik kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde aşağıda listelenen alanlarda başarılı hizmetler vermektedirler, Elektronik sanayi, Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri, Analog ve sayısal olarak elektrik devre sistem tasarımı, Analog ve saysal haberleşme sistemlerinin tasarımı ve iletimi, Tıp elektroniği, Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü, Elektrik Makineleri, Fabrika ve işletmelerde işletim ve danışmanlık hizmetleri. Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarından biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci dereceden ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.

Kabul Kayıt Koşulları: Ülke genelinde merkezi olarak yapılmakta olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Alan Yeterlilik Sınavları (AYT) sonuçlarına göre, belirli bir kontenjan dahilinde Sayısal puan türünden yeterli puanı alarak yerleşen öğrenciler bölüme kayıt yaptırmaktadırlar.Bunun dışında yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve Dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere üniversitenin web sayfasından ulaşılabilmektedir. Bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilan edilen kayıt tarihlerinde belgeleriyle birlikte fakülte öğrenci işlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Merkezi sınavla kayıt hakkı kazanan yeni öğrenciler için gerekli belgeler ve ne yapılacağına dair açıklamalar üniversite web sayfasından öğrencilere ayrıca duyurulmaktadır. Bölümümüze ayrıca, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü de yapılmaktadır. Bununla ilgili olarak KTUN Önlisans ve lisans düzeyinde yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü yönergesine üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüzde oluşturulan intibak komisyonu, öğrencilerin önceki öğrenmelerini bölüm müfredatına göre değerlendirerek, intibak işlemlerini yapmaktadır. Komisyon bölümümüze lisans düzeyinden yatay geçişler ile üniversitemiz diğer bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulünü, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerine göre yapmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Program da mevcut olan ( Toplam 240 AKTS karşılığı ) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüzde ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Bir öğrencinin derslerden başarılı olup olmadığı, üniversitemizin Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre girmesi gereken Arasınav ve Final/Bütünleme sınav notlarına göre belirlenmektedir. Buna göre, öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin Final/Bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, Arasınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile Final/Bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Harf notları ve katsayıları ile harflerin anlamları aşağıda verilmiştir. 82-100 / AA / 4.00, 74-81/ BA / 3.50, 65-73/ BB / 3.00, 58-64/ CB / 2.50, 50-57 / CC / 2.00, 40-49/ DC / 1.50, 35-39 / DD / 1.00, 25-34 / FD / 0.50, 0-24 / FF / 0.00, / F / 0.00dır. AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı, DC: Mezun olmak için alması gereken bütün derslerden harf notu DC olanların sadece 6 tanesi başarılı sayılır, DD, FD, FF: Başarısız, F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle Final/Bütünleme sınavına girme hakkı yok şeklindedir.

İstihdam olanakları: Elektronik sanayi. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri. Analog ve sayısal olarak elektrik devre sistem tasarımı. Analog ve saysal haberleşme sistemlerinin tasarımı ve iletimi, Tıp elektroniği. Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü. Elektrik makinaları. Fabrika ve işletmelerde işletim ve danışmanlık hizmetleri

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Lisansüstü eğitim yapabilirler.