Elektrik-Elektronik Mühendisliği


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan YALDIZ

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ayşe Elif CANBİLEN, Doç. Dr. Hasan KOYUNCU

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Rahime CEYLAN

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Halil ÇİMEN

Çift Anadal & Yandal Koordinatörü: Prof. Dr. Ramazan AKKAYA

 

 

 

Amacı: 

Bölümümüz mezunlarının,

 • Endüstrinin taleplerine karşılık verebilecek ve gerçek zamanlı problemlerine çözüm üretebilecek derinlikte temel mühendislik becerilerine sahip,
 • teorik bilgisini tasarım ve uygulamaya dönüştürebilecek kadar özümsemiş,
 • akademide, endüstride veya devlet kuruluşlarında çalışma imkânı bulabilen veya kendi işyerini açabilen, lisansüstü öğrenim ve/veya Ar-Ge çalışması yapabilecek,
 • yeni alanlarda problemlere çözüm üretebilecek birikime sahip,
 • güncel yazılım dillerini kullanabilen, yaşam boyu öğrenme arzusunu devam ettiren, çok disiplinli ve takım çalışmalarına uyumlu, liderlik vasıflarını kazanmış, sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip,
 • etkin iletişim kurabilen, özgüven sahibi ve girişimci

birer Elektrik-Elektronik Mühendisi olmaları amaçlanmaktadır.

Vizyon: 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümümüz

 • lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaşmayı amaç edinen,
 • kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen,
 • evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiştirilmesini kendisine VİZYON olarak seçmiştir.

Misyon: 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretim ile

 • başarılı üniversite öğrenci adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir bölüm olarak ve mühendislik disiplini içinde sanayinin ve toplumun önceliklerine ve ihtiyaçlarına uygun konularda öğrencilerine bilgi erişimini ve kullanımını öğretmek,
 • bilginin iletilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması konularında yetenek kazandırmak,
 • çok disiplinli bir takım anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ve katkıda bulunma yeteneği kazandırmak,
 • sanayi kuruluşları, devlet kurum ve kuruluşları ile güçlü işbirlikleri geliştirmek, teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda, etik sorumluluk da taşıyarak, ülkemizde yaşam kalitesini artırıcı çalışma bilinci yerleştirmek,
 • lisans eğitiminin yanında bilimsel araştırma ve geliştirmenin önemli paydaşlarından olan lisansüstü öğrencilerini ulusal ve uluslararası ortamlarda kabul gören temel ve uygulamalı mühendislik çalışmalarında alanında uzmanlaşmış yüksek mühendis ve akademisyenler olarak yetiştirmek,
 • seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirici ve yeni projeler üretebilen beceriyi kazanmış olarak mezun etmek,
 • küresel boyutta bilimsel mükemmelliği ölçü alacak şekilde yetiştirmek ve yönlendirmek, özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırmak,

bölümümüz MİSYON unun ana eksenini oluşturmaktadır.


KTÜN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

 • Elektrik Elektronik Mühendisliğinin misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
 • Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi bireyler yetiştirme, öncü araştırma faaliyetleri sürdürme
 • İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma ve işletme
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği iç ve dış değerlendirme, akreditasyon gibi mekanizmalarla akademik ve idari faaliyetleri sürekli gözden geçirme ve iyileştirme
 • Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma

 

KTÜN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKASI

 • Öğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme
 • Donanım ve yazılım destekleriyle öğrencilerin mühendislik problemlerinin çözümlerinde aktif katılımlarını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlama
 • Ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarında eğitim-öğretim sistemi kurgulama ve kısa ve orta vadede akreditasyonu belgelendirme ve sürdürme
 • Eğitim-öğretimin güncel, çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde paydaş katkısını sağlama
 • İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken koşullarda sürdürme
 • Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama

 

KTÜN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA POLİTİKASI

 • Gelişime öncülük eden, bilgi ve teknolojileri üreten bir araştırma üniversitesi olma yolundaki Üniversitemizin çalışmalarına katkı sağlama
 • Disiplinlerarası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme
 • Üniversite stratejik planında belirlenen öncelikli alanlarda araştırmaların artmasını sağlama
 • Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini arttırma
 • Araştırma yetkinliğini geliştirecek kurum içi hizmetler ve eğitimlere katılımı sağlama
 • Sektörle ve dış paydaşlarla lisansüstü eğitim iş birliklerini geliştirmek
 • Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma

 

KTÜN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Takım çalışması, iletişim becerileri, yaşam boyu öğrenme ve yeni teknolojilerin toplumun gelişmesine katkı sağlaması için geliştirilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütme
 • Toplum yaşamına etkisi veya katkısı olabilen araştırma çalışmaları ve çıktıları ile ilgili toplumu bilgilendirme
 • Akademisyenlerin uzmanlık alanlarında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verme
 • Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden topluma güncel teknik konularda eğitimler verme
 • Sosyal koşulların elverişli olduğu dönemlerde çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenleme
 • Öğrenci topluluklarının etkinlikleri ile topluma katkı yapacak çalışmalar düzenleme

 

KTÜN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

 • Mezunların aldığı eğitimin uluslararası tanınırlığını sağlama ve bunu belgelendirme
 • Eğitim-öğretim müfredatlarında periyodik değerlendirmeler ile uluslararası uyumu sağlayacak güncellemeleri yapma ve akreditasyonun devamlılığının sağlanması
 • Tanınırlığı sağlayacak şekilde İngilizce web sayfası yayınlama
 • Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini arttıracak şekilde değişim programlarına katılımı arttırıcı çalışmalar yürütme
 • Uluslararası iş birliklerini kolaylaştıracak mekanizmaları arttırma, etkinliklere ev sahipliği yapma

 

KTÜN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNETİM POLİTİKASI

 • Değişen koşullara uyum sağlayabilen ve çözüm üretebilen, toplum sorunlarına yardımcı olabilen, gerçek yaşamdaki mühendislik problemlerinin çözümü için tecrübe kazanmış olan öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme
 • Eğitim ve öğretimde sürekli güncellemeyi ve kalite arttırmayı hedef edinme
 • Araştırma altyapısını, kapasitesini ve kalitesini arttırma
 • Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, ulusal ve uluslararası tanınırlık için kullanma
 • Kurumsal kültür oluşturma ve sürdürme
 • Kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak ve güçlendirerek motivasyonlar sağlama
 • Şeffaf ve hesap verebilir olma
 • Mezun aidiyetini sağlayacak iş birliği ve mezun yönetim sistemini destekleme
 • Öğrencilerin kariyer planlarına destek verme
 • Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama
 • Birim Kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama
 • Kamu imkanlarını israf önleyici şekilde doğru, etkin ve verimli kullanma
 • Lisansüstü eğitim kapasitesini arttırma
 • Sektörün beyin gücü, işgücü ve araştırmacı ihtiyacına cevap verebilecek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme ve geliştirme

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

2023

 

 

 

A1. Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak

 

 

 

 

 

    H1.1 Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını artırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.1.1.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı

0,28

0,21

 

 

 

PG.1.1.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı

1,84 

0,82

 

 

 

PG.1.1.3 Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (ISI Citation Index veri tabanınca taranan dergilerde yer alan yayınlardan)

26,76

39,97

 

 

 

PG.1.1.4 Öğretim üyesi başına düşen ulusal ve uluslararası Sempozyum ve kongrelerde sunulan bildiri sayısı

1,00

1,18

 

 

 

    H1.2. Bilimsel araştırma projelerini artırmak

 

 

 

 

 

 

PG.1.2.1 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı (BAP dahil edilmiştir)

6

13

 

 

 

PG.1.2.2 Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı (TL)

11.750,00

126.269,00

 

 

 

PG.1.2.3 Ulusal Kaynaklardan (BAP Hariç) araştırma projeleri için elde edilen toplam destek miktarı (TL)

1.442.600,00

5.523.965,04

 

 

 

PG.1.2.4 Uluslararası Kaynaklardan araştırma projeleri için elde edilen toplam destek miktarı

 

 

 

 

 

PG.1.2.5 Değişim programları haricinde araştırma amaçlı yurt dışına giden öğretim elemanı sayısı

 

 

 

 

 

    H1.3. Araştırma altyapısını geliştirmek

 

 

 

 

 

 

PG.1.3.1 Çok disiplinli araştırma yapılan merkez sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.3.2 Araştırma laboratuvarı sayısı (Altyapı olanakları ve teknik donanımı iyileştirilen laboratuvar sayısı)

 

 

 

 

 

PG.1.3.3 Akredite olan araştırma laboratuvarı sayısı

 

 

 

 

 

PG.1.3.4 Öğretim üyesi başına düşen BAP (araştırma/tez) projesi destek sayısı

0,04

0,13

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

2023

 

 

 

A2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirmek

 

 

 

 

 

    H2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirmesi ve niceliğinin artırılması

 

 

 

 

 

 

 

PG.2.1.1 Lisans öğretiminde akredite program sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.1.2 Yüksek lisans öğretiminde akredite program sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.1.3 Lisansüstü ve lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

31,62 (L)

6.56 (LÜ)

 

 

 

 

    H2.2. Alternatif öğretimin imkânlarının geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

PG.2.2.1 Çift anadal ve yandal yapılan lisans program sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.2 Lisans değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.2.3 Disiplinler arası yüksek lisans sayısı

 

 

 

 

 

 

PG.2.2.4 Lisans öğrencisinin Uzaktan Öğretimle aldığı AKTS’nin toplam aldığı AKTS değerine oranı %

 

 

 

 

 

    H2.3. Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma faaliyetlerinin artırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.2.3.1 Lisans öğretiminde yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%)

5.5 (NÖ)

0.6 (2.Ö)

 

   

 

PG.2.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı

3

     

 

PG.2.3.3 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı

 

 

     

PG.2.3.4 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı sayısı

 

 

     

    H2.4. Ulusal ve uluslararsı görünürlüğümüzün artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.2.4.1 Üniversitede düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.4.2 Üniversitede düzenlenen ulusal etkinliklerin sayısı

 

 

 

 

 

    H2.5. Eğitim ve öğretim altyapısını geliştirmek

 

 

 

 

 

 

PG.2.5.1 Eğitim ve araştırma için kullanılan lisanslı yazılım sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.5.2 Laboratuvardaki cihaz sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A3. Kamu-Üniversite-Sektör iş birliğini artırmak

 

 

 

 

 

    H3.1 Üniversite-sanayi iş birliğini kurumsallaştırmak ve hizmet kapasitesinin artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.3.1.1 Öğrencilerin staj imkânlarının artırılmasına yönelik yapılan protokol sayısı

 

 

 

 

 

PG.3.1.2 Öğrencilerin girişimcilik ruhunun artırılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A4. Topluma sunulan hizmet ve sosyal sorumluluk projelerini artırmak

 

 

 

 

 

    H4.1 Sosyal sorumluluk projesi sayısının artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.4.1.1 Topluma yönelik düzenlenen etkinlik sayısı

 

 

 

 

 

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A5. Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü geliştirmek

 

 

 

 

 

    H5.1. Akademik personelin kişisel gelişiminin desteklenmesi

 

 

 

 

 

 

PG.5.1.1 Akademik personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim sayısı

 

 

 

 

 

    H5.2. İdari personelin kişisel gelişiminin desteklenmesi

 

 

 

 

 

 

PG.5.2.1 İdari personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim sayısı

 

 

 

 

 

    H5.3. Paydaşlarla iletişimin ve katılımcılığın artırılması

 

 

 

 

 

 

PG.5.3.1 Dış paydaşlarla yapılan yıllık toplantı sayısı

2

 

 

 

 

PG.5.3.2 Mevcut öğrenci memnuniyet düzeyi (%)

 

 

 

 

 

PG.5.3.3 Mezun öğrenci memnuniyet düzeyi (%)

 

 

 

 

 

PG.5.3.4 Akademik personel memnuniyet oranı (%)

 

 

 

 

 

               

* Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 


Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 1970 yılında Mimarlık-Mühendislik Akademisi olarak temelleri atılmış olup, 1975 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 2018 yılında ise Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulmasıyla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi adı altında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren İkinci-Öğretim (İ.Ö.) lisans programına da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Lisans programı için eğitim-öğretim süresi dört (4) yıl olup, bölüme her yıl yaklaşık 70-75 Lisans normal öğretim (N.Ö.) ve 70 Lisans İkinci Öğretim (İ.Ö.) öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yıl yaklaşık 20 Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencisi alınmaktadır. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de İkinci-Öğretim (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bölümümüzde “Elektronik”, “Devreler ve Sistemler”, “Telekomünikasyon”, “Elektrik Makineleri”, “Elektrik Tesisleri”, “Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği” ve “Kontrol ve Kumanda Sistemleri” olmak üzere yedi ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 7 Profesör, 9 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 12 Araştırma Görevlisi, 2 Teknisyen ve 1 Sekreter görev yapmaktadır. Bölümümüzün lisans, lisansüstü ve doktora programlarını tamamlayarak iş hayatına atılan çoğu mezunlarımız kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını kuranlar ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde akademik olarak hizmet verenlerin dışında, kendi konularında (veya yakın mühendislik dallarında) değişik kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde aşağıda listelenen alanlarda başarılı hizmetler vermektedirler, Elektronik sanayi, Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri, Analog ve sayısal olarak elektrik devre sistem tasarımı, Analog ve saysal haberleşme sistemlerinin tasarımı ve iletimi, Tıp elektroniği, Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü, Elektrik Makineleri, Fabrika ve işletmelerde işletim ve danışmanlık hizmetleri. Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarından biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci dereceden ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.

Kabul Kayıt Koşulları: Ülke genelinde merkezi olarak yapılmakta olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Alan Yeterlilik Sınavları (AYT) sonuçlarına göre, belirli bir kontenjan dahilinde Sayısal puan türünden yeterli puanı alarak yerleşen öğrenciler bölüme kayıt yaptırmaktadırlar.Bunun dışında yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve Dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere üniversitenin web sayfasından ulaşılabilmektedir. Bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilan edilen kayıt tarihlerinde belgeleriyle birlikte fakülte öğrenci işlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Merkezi sınavla kayıt hakkı kazanan yeni öğrenciler için gerekli belgeler ve ne yapılacağına dair açıklamalar üniversite web sayfasından öğrencilere ayrıca duyurulmaktadır. Bölümümüze ayrıca, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü de yapılmaktadır. Bununla ilgili olarak KTUN Önlisans ve lisans düzeyinde yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü yönergesine üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüzde oluşturulan intibak komisyonu, öğrencilerin önceki öğrenmelerini bölüm müfredatına göre değerlendirerek, intibak işlemlerini yapmaktadır. Komisyon bölümümüze lisans düzeyinden yatay geçişler ile üniversitemiz diğer bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulünü, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerine göre yapmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Program da mevcut olan ( Toplam 240 AKTS karşılığı ) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüzde ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Bir öğrencinin derslerden başarılı olup olmadığı, üniversitemizin Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre girmesi gereken Arasınav ve Final/Bütünleme sınav notlarına göre belirlenmektedir. Buna göre, öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin Final/Bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, Arasınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile Final/Bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Harf notları ve katsayıları ile harflerin anlamları aşağıda verilmiştir. 82-100 / AA / 4.00, 74-81/ BA / 3.50, 65-73/ BB / 3.00, 58-64/ CB / 2.50, 50-57 / CC / 2.00, 40-49/ DC / 1.50, 35-39 / DD / 1.00, 25-34 / FD / 0.50, 0-24 / FF / 0.00, / F / 0.00dır. AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı, DC: Mezun olmak için alması gereken bütün derslerden harf notu DC olanların sadece 6 tanesi başarılı sayılır, DD, FD, FF: Başarısız, F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle Final/Bütünleme sınavına girme hakkı yok şeklindedir.

İstihdam olanakları: Elektronik sanayi. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri. Analog ve sayısal olarak elektrik devre sistem tasarımı. Analog ve saysal haberleşme sistemlerinin tasarımı ve iletimi, Tıp elektroniği. Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü. Elektrik makinaları. Fabrika ve işletmelerde işletim ve danışmanlık hizmetleri

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Lisansüstü eğitim yapabilirler.