Mimarlık ve Şehir Planlama

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.168 Haritalar üzerinden bilgi okuma veya herhangi bir bilgiyi harita üzerine işaretleme yeteneğini kazanır
P.Ç.169 Arazide ve büroda çeşitli ölçme yöntemleriyle elde edilen verilerden yararlanarak, matematiksel ve trigonometrik formüller yardımıyla gerekli mesleki hesaplamaları yapar.
P.Ç.170 Klasik ölçme tekniklerine ilave olarak fotogrametrik harita üretim süreçlerinde görev alır, üretilmiş harita üzerinde okuma ve yorumlama yapar
P.Ç.171 Haritası yapılacak arazide gerekli istikşaf çalışmalarını yaparak, çeşitli harita yapım tekniklerine uygun olarak gerekli ölçmeleri yapar, ölçülen detaylarda ilgili olarak öznitelik bilgilerini toplar.
P.Ç.172 Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır.
P.Ç.173 Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin hem elle hem de bilgisayar ortamında ?Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği? ne göre haritasını çizer.
P.Ç.174 Kadastro harita ve planlarında meydana gelen değişiklikleri takip eder, arazide meydana gelen değişiklikleri ölçerek plan ve belgeleri günceller, taşınmazla ilgili hukuki problemler varsa çözüme kavuşmasında katkıda bulunur.
P.Ç.175 Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir.
P.Ç.176 Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır.
P.Ç.177 Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir.
P.Ç.178 Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlamada zorluk çekmez.
P.Ç.179 Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır