Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yardımcısı tarafından havale edilen evraklar ile ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak / yapılmasını sağlamak,
 • Üniversitemize gelen-giden evrakı kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgililere göndermek, iç ve dış posta işlemlerini düzenli olarak yürütmek,
 • Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantıları öncesi gündemlerini hazırlamak, üyelere dağıtmak,
 • Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarının yazılması ve ilgili birimlere göndermek,
 • Üniversitemiz birimlerinin yazışma ve kurum kimlik kodlarının verilmesi işlemlerini yapmak,
 • Evrakların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemiyle gönderimini ve gelen evrakın alınmasını sağlamak,
 • Üniversite birimleri arasında resmi yazışmalarda uyulacak kurallara ait uygulamalar hakkında koordinasyonunu sağlamak,
 • Birimin arşiv ve imha işlemlerini usulüne uygun olarak yapmak,
 • Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulunun, ilgili daire başkanlıklarının görev alanı dışında kalan, kurum dışı yazışmalarını yapmak,
 • 4207 Sayılı Kanun Hükümleriyle ilgili yazışmaları yapmak,
 • Değişiklik olması halinde akademik birimlerde imzaya yetkili personelin tatbiki imzalarını Valiliğe bildirmek,
 •  KAYSİS İşlemleri, KAYSİS sisteminde kurumumuz birimlerinin tanımlanması ve DETSİS kodunun alınmasını sağlamak,
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile ilgili evrak ve bakiye işlemlerini takip ederek ödemesini yapmak,
 • Üst makamların vereceği benzeri diğer görevleri yapmak.