Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

PERSONEL ÖDEME - İŞLEM AŞAMALARI

 

               KATKI PAYI ÖDEMESİ SÜRECİ AŞAMALARI

 1. Ödemenin gerçekleştiği dönemi takip eden ay içinde faaliyeti gerçekleştiren personeli katkı payı talebinde bulunur.
 2. Talebe istinaden ayrılan karşılıktan ilgili kişiye ödeme yapılması için, ilgili birimin Döner Sermaye İşletmesine ait Ödeme Emri Belgesi ve diğer belgeler hazırlanarak Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisinin imzalarına sunulur.
 3. İmzalanan evraklar Saymanlık Müdürlüğüne iletilir.
 4. Saymanlık Müdürlüğü 1-7 iş günü içinde
 • Yetkililerin imzası
 • Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatta istenilen belgelerin tam olup olmadığı
 • Maddi hata olup olmadığı
 • Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu  sürecini tamamladıktan  sonra bankaya aktarılan toplam tutarın tarifeye göre dağıtımı yapılır.

 

DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ AŞAMALARI

 1. Alımı istenilen ihtiyaç malzemesi ile ilgili bilgiler satın alma birimine iletilir.
 2. İhtiyacın yasada doğrudan temin alt bentleri kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.
 3. Değerlendirme olumsuz sonuçlandıysa ihale usulüne başvurulur.                                 Değerlendirme olumlu sonuçlandığı takdirde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir. Yeterli ödenek olduğu kararı neticesinde alım sürecine devam edilir.
 4. Gerçekleştirme Görevlisinin talebi ve Harcama Yetkilisinin onayı ile Onay Belgesi hazırlanır. Piyasa fiyat araştırmasını yapacak personel belirlendikten  sonra Harcama Yetkilisi tarafından Onay Belgesi imzalanır.
 5. İlgili personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak fiyat teklifleri toplanır ve Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı hazırlanır.
 6. En ekonomik fiyat teklifi yapan firma belirlenir ve ihtiyaç malzemesi alımı gerçekleştirilir.
 7. Alımı yapılan ihtiyaç muayene ve kabul komisyonu tarafından işin şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra imza altına alınır.
 8. Düzenlenen fatura ( mal alımı için Taşınır İşlem Fişi ) Satın alma birimince kontrol edilir ve limiti aşan kısım için ‘Vergi Borcu Yoktur ‘ yazısı istenir. Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek kontrolü ve imzalanması için Harcama Yetkilisine gönderilir.
 9. Harcama Yetkilisi tarafından kontrolü yapılan ve imzalanan Ödeme Emri Belgesi son kontrolü yapılarak Muhasebe Müdürlüğü tarafından ödeme gerçekleştirilir.

 

ÜCRET İADESİ SÜRECİ AŞAMALARI

 1. Ödemenin gerçekleştiğini gösteren dekont ile gerçek / tüzel kişi tarafından yazılan dilekçe ile Döner Sermaye İşletme Biriminden ücret iadesi talep edilir.
 2. Üst yazı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze gelen talep dilekçesine istinaden ilgili Döner Sermaye İşletme Birimine ait Ödeme Emri Belgesi, Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı, Düzeltme İade Belgesi hazırlanarak Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisine imzalatılmak üzere Döner Sermaye İşletme Birimine gönderilir.
 3. İlgili birimden imzalı olarak gelen evraklar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne iletilir.
 4. Saymanlık Müdürlüğü 1-7 iş günü içerisinde
 • Yetkililerin imzası
 • Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatta istenilen belgelerin tam olup olmadığı
 • Maddi hata olup olmadığı
 • Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu  süreci tamamladıktan ilgili gerçek / tüzel kişinin hesabına ücret iadesi aktarımı yapılır.