Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2547 Kanun 58. Madde için tıklayınız. 

 

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.
 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK için tuklayınız.

 

 

1 Kasım 2019 CUMA             Resmi Gazete               Sayı:30935

                           KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ                            

BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  --  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -- (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) (Değişik:05/12/2020-31325/1): Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlşkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Tanımlar

MADDE 4 -- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Konya Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

                                                                                      İKİNCİ BÖLÜM

                                   Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 5 -- (1) İşletme; eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma-geliştirme ve benzeri hizmetleri yapmak.

b) Üniversitenin faaliyet alanları ile ilgili her türlü analiz, anket, bakım, danışmanlık, değerleme, deney, ekspertiz, fizibilite, fotoğraflama, harita, kalibrasyon, kontrol, modelleme, muayene, onarım, ölçüm, planlama, programlama, projelendirme, prototip geliştirme, sentez, tahlil, tasarım, test, tetkik, uygulama, üretim ve yazılım işlerini ve hizmetlerini yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

c) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bunların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

ç) Kurslar, sertifika ve hizmet içi eğitim programları açmak ve bunların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları çerçevesinde iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirmek.

Yönetim organları

MADDE 6 -- (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere bir Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir.

(3) (Değişik: 5/12/2020-31325/2: (3)) Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 -- (1) (Değişik:21/12/2020-31341/1): Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi ifade eder."

Sermaye limiti

MADDE 8 -- (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 TL (Bin TL)’dir.

                                                                          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                                    Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 -- (1) (Değişik: 5/12/2020-31325/3): Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarhli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarhli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 10 -- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 -- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

5 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31325

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/11/2019 tarihli ve 30935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2019

30935

 

 

21 Aralık 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31341

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/11/2019 tarihli ve 30935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi ifade eder.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2019

30935

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2020

31325