Endüstri Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. AHMET PEKER

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. AHMET PEKER

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. AHMET PEKER

 

Amacı: Bölümümüz, mezunlarının üretim ve hizmet sektörlerinde uluslararası düzeyde çalışabilmeleri için gerekli bilgi ve uygulama yetenekleriyle donatılmış, üst düzeyde kararlar alabilen, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip endüstri mühendisleri olarak yetişmesini amaçlamaktadır.

 

Vizyon: Ülkemizde kabul gören çağdaş eğitim değerlerini rehber alan, özümseyen, öğrencilerine verdiği lisans ve lisansüstü eğitiminde Türkiye’deki benzer bölümler arasında öncü, kendisini sürekli olarak geliştiren bir bölüm olmak. Uygulamaya ve araştırmaya yönelik öğrencilerin araştırmacı yönünü geliştiren eğitimi vermek. Programa ilişkin dünyadaki yeni gelişmeler ışığında eğitim-öğretim müfredatını sürekli yenileyen ve içeriğini geliştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon: Endüstri Mühendisliği konusunda ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel değer üretmek ve bu bilgiler ışığında kendini sürekli yenileyen, yeni fikir üretebilen, etik değerleri özümsemiş, analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci, takım çalışmasına yatkın endüstri mühendisleri yetiştirmek. Endüstri Mühendisliği programı boyunca elde edeceği bilgi birikimiyle, çalıştığı kurumun daha kaliteli, daha verimli ve daha düşük maliyetle faaliyet göstermesine öncülük ederek ülke ekonomisine katkıda bulunacak endüstri mühendisleri yetiştirmek. Endüstri Mühendisliği bölümünün sanayi ile işbirliği yapmasını sağlamak, geliştirmek. Mesleğini seven ve koruyan, aynı zamanda diğer ilgili meslekler ile dayanışma içinde olan, disiplinler arası çalışma kabiliyeti olan endüstri mühendisleri yetiştirmek. Topluluk içerisinde, iş hayatında tercih edilen güvenilir biri olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen endüstri mühendisleri yetiştirmek.

 

Program Dili: Türkçe

 

Program Tanımı: Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1992 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir. 1997 yılı güz döneminde Tezli Yüksek Lisans Programı, 2003 yılı güz döneminde İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 2015 yılı güz döneminde Doktora programı açılmıştır. Bölümde eğitim-öğretim, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması ve Ergonomi olmak üzere üç Anabilim Dalında devam etmektedir. Programın eğitim dili Türkçedir. Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Programı’nda dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Sadece teorik kısmı olan dersler olmakla birlikte teorik ve uygulama kısmı olan dersler de mevcuttur. 2007-2008 eğitim öğretim yılının güz yarıyılından itibaren ERASMUS programı doğrultusunda yurtdışına birçok öğrencimiz gönderilmektedir. Bölüm, 30 Eylül 2011 tarihinden itibaren MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Lisans programı yanında Yüksek Lisans ve Doktora programları da verimli bir şekilde yürütülmektedir. İyi yetiştirilmiş insan gücünün ülke kalkınmasında ve uluslararası rekabet alanlarındaki hayati önemine binaen, gerek lisans ve gerekse lisansüstü eğitim öğretim kalitesini yükseltmek için, bölümümüzün ve fakültemizin mevcut imkânları ölçüsünde azami gayret sarf edilmektedir. Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönde gelişimi ve ilerlemesinde gençliğin, özellikle de iyi yetişmiş üniversite gençliğinin önemli bir yerinin ve payının olduğunu hiç bir zaman unutmamak gerekir.

 

Kabul Kayıt Koşulları: Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olup o öğretim yılı için ülke genelinde yapılan öğrenci seçme sınavlarında bölüm için yeterli puanı almaları gerekmektedir. Merkezi üniversite sınavıyla kayıt hakkı kazanan yeni öğrenciler için gerekli belgeler üniversite web sayfasından öğrencilere ayrıca duyurulmaktadır. Bunun dışında yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve lisans düzeyinde yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü yönergesine göre yapılmaktadır. Ayrıca yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve Dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere üniversitenin web sayfasından ulaşılabilmektedir. Endüstri mühendisliği lisans bölümüne kayıt yaptıracakların Konya Teknik Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği üzere aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüzde oluşturulan intibak komisyonu, öğrencilerin önceki öğrenmelerini bölüm müfredatına göre değerlendirerek, intibak işlemlerini yapmaktadır. Komisyon bölümümüze lisans düzeyinden yatay geçişler ile üniversitemiz diğer bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulünü, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerine göre yapmaktadır.

 

Mezuniyet Şartları: Endüstri Mühendisliği Programından bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Endüstri Mühendisliği Programı ölçme ve değerlendirme esasları Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

 

İstihdam olanakları: Endüstri Mühendisliği eğitimi sonucunda mezunlarımız, teknik bilimleri, sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurmayı başarmaktadır. Mezunlarımızın çalışma alanları, yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine ve turizmden sağlık sektörüne kadar çok sayıda alanı kapsamaktadır. Söz konusu sektörlerdeki kuruluşlarda mezunlarımız * Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, * Kalite Planlama ve Yönetimi, * İnsan Kaynakları, * Üretim Planlama ve Kontrol, * Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon, * Bütçeleme ve Yatırım Analizleri, * Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, * Proje Planlama, * Yönetim Danışmanlığı, * Bilgi Sistemleri Yönetimi, * İnsan Faktörleri Mühendisliği gibi alanlarda çalışmaktadır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES ve YDS sınavlarından alacakları puanlara göre yurtiçinde kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Lisansüstü öğrenim görebilirler.