Genel Sekreterlik

Hakkımızda

Üniversite idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevin yapılmasından ve kontrolünden Rektörlük Makamına karşı sorumlu olan Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda görevini yerine getirmektedir.

 

Misyon

Üniversitenin tüm idari teşkilatının etkin, verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatonun raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak çağdaş bir performans yönetimi oluşturmaktır.

 

Vizyon

Akademik ve idari personelden gelen taleplere karşı duyarlı olmak, kurum kültürünü geliştirici, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir bir idari yönetim sistemi kurarak hedeflenen kurumsallaşmayı gerçekleştirmektir.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Genel Sekreterlik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş bir yönetim örgütüdür.

Üniversitemizde Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. Maddesi hükmü gereğince Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  • Hazırlanan kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını, yoklama cetvellerinin muhafazasını sağlamak,
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
  • Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.