Erasmus+ Koordinatörlüğü

2019 Sözleşme Dönemi "Ders Verme Hareketliliği” ve “Eğitim Alma Hareketliliği” Başvuru İlanı

 

 

2019 Sözleşme Dönemi "Ders Verme Hareketliliği” ve “Eğitim Alma Hareketliliği” Başvuru İlanı

Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programının akademik ve idari personelimizi ilgilendiren iki ayrı faaliyet türü olan "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ” ve “EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ" için başvurular alınacaktır.

 

A. DERS VERME HAREKETLİLİĞİ:_____________________________________________________________

Ders Verme Hareketliliğinin hedefi; Türkiye'de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan ve ders verme yetkisi olan akademik personelin, AB üye ülkelerindeki EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlamaktır.

Ders Verme Hareketliliğine Konya Teknik Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve fakülte yönetim kurulu kararıyla ders verme yetkisi verilen araştırma görevlileri başvurabilir.

Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

B. EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ:____________________________________________________________

Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefi; üniversite personelinin, AB üyesi bir ülkede, kendi uzmanlık alanında bir kurum ya da işletmede, kısa ama yoğun bir eğitim faaliyetine katılmasına; bu sayede o kurumun deneyimlerinden yararlanmasına, başarılı uygulamalar ile yenilikleri tanımasına ve mesleki becerilerini geliştirmesine imkân sağlamaktır. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında; kurs veya seminerlere katılma, işbaşı eğitimi alma, düzenli uygulamalara katılım, kısa süreli görevler üstlenme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.  Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

-              ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu

veya
 -              İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

C. DAVET/KABUL BELGESİ ŞARTI:____________________________________________________________

"Ders Verme Hareketliliği"nden yararlanmak isteyen personelin, Avrupa’da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan kendisini bu kurumda ders vermeye davet eden resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alması zorunludur.

Bu durum "Eğitim Alma Hareketliliği"nden faydalanacaklar için de geçerlidir. Bu personelimizin Avrupa’da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan veya eğitim alacağı alanda yetkin olan özel bir kuruluş, enstitü, vakıf, şirket, firma ya da işletmeden, kendisini eğitim almaya davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alması zorunludur.

 

D. İKİLİ ANLAŞMA ŞARTI:__________________________________________________________________

"Ders Verme Hareketliliği"nden faydalanmak isteyen personelin başvurusu sırasında, kendi "bölümü" ile başvurmak istediği EÜB sahibi yükseköğretim kurumu arasında, tüm prosedürleri tamamlanmış, onaylı ve geçerli bir "İKİLİ ANLAŞMA" nın mevcut olması gerekir.

  1. Ancak “Eğitim Alma Hareketliliği” kapsamında programdan faydalanacak personel başvuruyu, üniversiteye değil de özel bir kuruluş, firma, vakıf, enstitü, işletme, şirket veya benzeri kuruma yapılacaksa anlaşma şartı olmaksızın kabul/davet belgesi alınması yeterlidir.

Mevcut ikili anlaşmalar listemiz ve kontenjanlar bu ilanın L maddesinde verilmiştir.

E. PROGRAMLARIN SÜRESİ VE ZAMANI:______________________________________________________

Personel "Ders Verme" ve "Eğitim Alma" Hareketliliğinde yurtdışında yürütülecek faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 aydır. Bununla birlikte, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu, programdan daha fazla sayıda personelimizin yararlanması için seyahat süresi dâhil olmak üzere toplam faaliyet sürelerinin;

Ders Verme Hareketliliği için 5 güne kadar,

Eğitim Alma Hareketliliği için 5 güne kadar günlük harcırah verilmesi kararını almıştır.

Ders Verme Hareketliliği faaliyet süresi, haftalık (veya daha kısa bir kalış dönem için) en az 8 saat olmalıdır.

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet süresi ise her gün için tam güne yakın bir süre olmalıdır.

Personel hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya ders vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Gidilecek faaliyetin zamanının karşı kurumla mutabakat halinde,"11 Ekim 2021–20 Nisan 2022” tarihleri arasında bir dönemde planlanması gerekmektedir.

F.BAŞVURULAR:_________________________________________________________________________

2021-2022 Akademik Yılı "Ders Verme" veya "Eğitim Alma" Hareketliliği programlarına katılmak isteyen Konya Teknik Üniversitesi personelinin ön başvuruları, "20 Eylül 2021-27 Eylül 2021" tarihleri arasında alınacaktır.

Ön başvuru sahiplerinden kabul edilenlerin listesi, 1 Ekim 2021 günü ilan edilecektir. Bu personelin gerekli evrakları teslim süresi 11 Ekim 2021 saat 16.30’da sona erecektir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Konya Teknik Üniversitesi akademik personeli, şartları uyuyorsa Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliğinin her ikisine de aynı anda başvurabilir, ancak bir hibe dönemi için de sadece birine seçilebilir. Bu yüzden bu durumdaki personelin başvurularında, hangisinin öncelikli tercihi olduğu belirtilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER:

20 Eylül 2021-27 Eylül 2021          : Ön Başvuruların Yapılması

1 Ekim 2021                                    : Kabul Edilen Başvuruların İlanı

11 Ekim 2021                                     : Hareketlilik Öncesinde Hazırlanması Gereken Belgelerin Teslim Edilmesi (Son Tarih)

11 Ekim 2021- 20 Nisan 2022       : Yurtdışı Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi

 

G.ÖN BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:________________________________________________

1.            Başvuru Formu (Ders Verme – Eğitim Alma): Eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, yazıcıdan çıktısı alınarak bölüm koordinatörü ve başvuru sahibinin ıslak imzası ile teslim edilecektir.

2.            Yabancı Dil Belgesi: Başvuruların geçerli olabilmesi için ders verme hareketliliği için 70 ve üstü dil puanı, eğitim alma hareketliliği için 60 ve üstü puanını gösteren dil belgesinin teslimi zorunludur. Aslı yerine fotokopisinin teslimi durumunda, başvuru esnasında orijinali gösterilmelidir.

3.            Ders Verme Belgesi: "Araştırma Görevlisi" kadrosunda olup, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla "Öğretim Görevlisi" statüsünde ders veren ve Ders Verme Hareketliliği’nden yararlanmak üzere başvuran personel, kendi Fakülte Dekanlığı'ndan alacağı ve durumunu gösteren imzalı-onaylı resmi bir belge teslim etmelidir.

4.            Engelli, Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise bu durumu gösteren belgeyi ofise teslim etmelidir.

H.BAŞVURUSU KABUL EDİLEN PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER:_______________________________

1- DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA KABUL EDİLENLERİN HAREKETLİLİK ÖNCESİNDE HAZIRLAMALARI GEREKEN BELGELER:

1) Kabul(Davet) Mektubu (Invitation-Acceptance Letter): Yurtdışında ziyaret edilmek istenen kurumun yetkilileriyle yazışıp onaylı bir kabul ya da davet mektubu alınmalıdır. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir.

2) Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (Teaching Mobility Agreement): Yurtdışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem KTÜN hem de karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir. Belge üzerinde en az 8 saat ders verildiği yazılı olmalıdır.

3) Euro Hesabı: Gitmesi kesinleşen asil durumundaki personellerin kendilerine ödeme yapılabilmesi için Euro hesabı açtırarak aşağıda yer alan Personel Hibe Sözleşmesi'ne hesap bilgilerini işlemeleri gerekmektedir.

4) Personel Hibe Sözleşmesi: Akademik personel tarafından doldurularak imzalı şekilde faaliyet başlamadan önce ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı orijinal kopyası gerekir.

5) Rektörlük Görevlendirme Yazısı: Her bir akademik personelin faaliyet başlamadan önce görevlendirme işlemlerini başlatıp belgenin bir kopyasının ofisimize ulaşmasını sağlaması gerekmektedir. Taranmış halinin çıktısı veya fotokopisi yeterlidir.

2- EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA KABUL EDİLENLERİN HAREKETLİLİK ÖNCESİNDE HAZIRLAMALARI GEREKEN BELGELER:

1) Kabul (Davet) Mektubu (Invitation-Acceptance Letter): Yurtdışında ziyaret edilmek istenen kurumun yetkilileriyle yazışıp onaylı bir kabul yada davet mektubu alınmalıdır. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir.

2) Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (Training Mobility Agreement): Yurtdışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem KTÜN hem de karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir.

3) Euro Hesabı: Gitmesi kesinleşen asil durumundaki personelin kendilerine ödeme yapılabilmesi için Euro hesabı açtırarak aşağıda yer alan Personel Hibe Sözleşmesi'ne hesap bilgilerini işlemeleri gerekmektedir.

4) Personel Hibe Sözleşmesi: Personel tarafından doldurularak imzalı şekilde faaliyet başlamadan önce ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı ve orijinal kopyası gerekir.

5) Görevlendirme Yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı: Her bir personelin faaliyet başlamadan önce görevlendirme işlemlerini başlatıp belgenin bir kopyasının ofisimize ulaşmasını sağlaması gerekmektedir. Taranmış halinin çıktısı veya fotokopisi yeterlidir.

J. PROGRAMDAN FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI VE VERİLEN HİBELER:________________________________

2019 Sözleşme Yılı Erasmus+ Programı Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerinden, Ders Verme 4 (Dört) kişi, Eğitim Alma 1 (Bir) kişi olmak üzere toplam 5 kişi faydalanabilecektir.

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanan personele verilen hibe kısmi bir katkı niteliğinde olup, "yurtdışındaki masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir."

Hibe miktarının hesaplanması, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde, personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Bu hibe kapsamında, gidilen ülkeye göre değişen miktarda "günlük harcırah" ile, yol-kilometre hesabı yapılarak "seyahat gideri" ödemesi yapılır.

Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu, toplam faaliyet sürelerinin;

Ders Verme Hareketliliği için 5 güne kadar,

Eğitim Alma Hareketliliği için 5 güne kadar günlük harcırah verilmesi kararını almıştır.

 

Personel Hareketliliği Hibe (Günlük Harcırah) Miktarları

 

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık*,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

 

119

  • Birleşik Krallık program ülkelerine dâhil değildir.

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 

Erasmus+Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

K.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PUANLANDIRMA:_____________________________________

Gelen başvuruların kontenjanı aşması durumunda, programdan yararlanacaklar "ERASMUS+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir. Bu Değerlendirme aşağıdaki kriterlere ve ilgili puanlara göre yapılacaktır. Puanların tamamen eşit olması durumunda, üniversitemizde çalışma yılı fazla olan personele öncelik verilecektir (Selçuk Üniversitesinde göreve başlama tarihi esas alınacaktır).

 

 

 

 

 

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ PUANLANDIRMA KRİTERLERİ

                KRİTERLER                                                                                                                                                       Puan

1             Dil Puanı (En az 70 puan)                                                                                                                            + (%30)

2             Bölüm Koordinatörü                                                                                                                                   +10

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ PUANLANDIRMA KRİTERLERİ

                KRİTERLER                                                                                                                                                       Puan

1             Dil Puanı (En az 60 puan)                                                                                                                           + (%30)

2             Başvuru sahibi idari personele uygulanacak puan                                                                                       +5

3             Engelli personel ise;                                                                                                                                   +5

•             Başvuru yapanların IELTS, TOEFL gibi yabancı dil seviye belirleme sınav sonuçları için, Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı yüzlük sistemdeki eşdeğerlilik karşılıkları dikkate alınır.

 

L. ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM BİLGİLERİ____________________________________

ÜNİVERSİTE ADI

ÜNİVERSİTE KODU

BİRİM ADI

ÜLKE

DERS VERME

EĞİTİM

ALMA

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

P  GUARDA01

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Portekiz

1

2

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

RO CLUJNAP05

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

2

2

HOCHSCHULE OSNABRÜCK

D  OSNABRU02

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

2

2

RUSENSKI UNIVERSITET "ANGEL KANCHEV"

BG ROUSSE01

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bulgaristan

2

2

UNIVERSITAET KASSEL

D  KASSEL01

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

0

0

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

1

1

KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

D KARLSRU05

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

2

2

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

P  GUARDA01

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Portekiz

1

2

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

PL KRAKOW02

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

3

-

MINNO-GEOLOGKI UNIVERSITET "SV. IVAN RILSKI"

BG SOFIA09

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Bulgaristan

3

-

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

1

1

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

HU PECS01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Macaristan

2

-

LATVIJAS UNIVERSITATE

LV RIGA01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Letonya

1

1

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

P  COIMBRA01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Portekiz

1

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

I  FIRENZE01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

İtalya

1

0

UNIVERSITY OF PISA

I  PISA01

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

İtalya

1

-

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

PL KRAKOW02

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

3

-

MINNO-GEOLOGKI UNIVERSITET "SV. IVAN RILSKI"

BG SOFIA09

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Bulgaristan

3

-

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

RO IASI05

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

3

-

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

1

0

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

E  OVIEDO01

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

İspanya

2

3

UNIVERZA V LJUBLJANI

SI LJUBLJA01

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Slovenya

2

-

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

E  OVIEDO01

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

İspanya

1

1

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

RO CLUJNAP05

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

2

2

HOCHSCHULE OSNABRÜCK

D  OSNABRU02

MİMARLIK VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Almanya

2

2

POLITECHNIKA LUBELSKA

PL LUBLIN03

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Polonya

2

2

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB)   

RO BUCURES11

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

1

1

BRONISLAW MARKİEWİCZ STATE HIGHER SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS İN JAROSLAW

PL JAROSLA02

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Polonya

1

1

GEORGHE ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY OF IAŞI

RO IASI05

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Romanya

1

1

LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PL LUBLIN03

MİMARLIK

Polonya

1

1

 

 

 

 

 

 

 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA Giriş Kat Z52
Eposta:
erasmus@ktun.edu.tr
Telefon: 0332 205 12 28


 

 

Ders Verme Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı KTÜN Konya Teknik Üniversitesi