Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Burs koordinatörlüğü

Tarihçe

Üniversitemiz YLSY Koordinatörlüğü, 1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 1 Mart 2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe dayalı olarak 2020 yılında Konya Teknik Üniversitesi yönetimi tarafından kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz, M.E.B. YLSY bursu kapsamında Üniversitemiz adına yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim süreçlerinin takibine yönelik olarak gerekli çalışmaları yürütmektedir.

 

Vizyonumuz

Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme prensibinden hareketle Türkiye’nin nitelikli işgücü sermayesini artırma ilkesini benimsemiş bir koordinatörlük olarak, ideale ulaşma hedefi olan bireylere gerekli eğitimleri vererek kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını da gözeten, faaliyet gösterdiği bölgede öncü ve lider bir konuma gelmek.

 

Misyonumuz

Lisansüstü programlarda öğrencileri desteklemekle birlikte bu programlar dışında kalan alanlarda bireylerin kariyer gelişimlerine imkân sağlayan ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan, öncelikle bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak, çağın ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, yüksek kalite standartlarında eğitim programlarını takip etmek, kişisel ve toplumsal gelişime öncülük etmek.


 

 KTÜN YLSY BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI  

 • Koordinatörlüğün misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
 • Küresel ve ulusal ihtiyaçlar ile Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi bireylerin yetişme süreçlerine destek olma
 • İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma ve işletme
 • Koordinatörlük bünyesinde gerçekleştirilen idari faaliyetleri sürekli gözden geçirme ve iyileştirme
 • Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve iş birliği içinde olma

 

KTÜN YLSY BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI  

 • Toplum yaşamına etkisi veya katkısı olabilen çalışmaları ve çıktıları ile ilgili toplumu bilgilendirme
 • Koordinatörlüğe bağlı bursiyerlerin yurt içi – yurt dışı danışmanlarının iletişimini ve bu sayede uluslararası iş birliği katkısını sağlama
 • Sosyal koşulların elverişli olduğu dönemlerde çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler düzenleme

 

KTÜN YLSY BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI  

 • Tanınırlığı sağlayacak şekilde İngilizce web sayfası yayınlama
 • YLSY bursu ile ilgili uluslararası seviyede kurumlar arası iletişimi kolaylaştıracak mekanizmaları arttırma

 

KTÜN YLSY BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM POLİTİKASI  

 • Şeffaf ve hesap verebilir olma
 • Hem paydaşları hem de Üniversitemiz Rektörlüğü ile iş birliği, dayanışma ve paylaşma içinde olma
 • Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etme
 • Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, rekabetçiliğinin arttırılması ve uluslararası tanınırlık için kullanma
 • Kurumsal kültür oluşturma ve sürdürme
 • Kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak ve güçlendirerek motivasyonlar sağlama
 • İdari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimler verme
 • Birim Kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama
 • Kamu imkanlarını israf önleyici şekilde doğru, etkin ve verimli kullanma

 

 

 

T.C.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

YLSY BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KTÜN YLSY BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇLARI, HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A1. Birim kalite kültürünü artırmak 

 

 

 

 

 

H1.1. İdari personelin memnuniyetinin ölçülmesi

 

 

 

 

 

 

PG.1.1.1 İdari personele uygulanan anket sayısı

 

 

 

 

 

H1.2. Paydaşlarla iletişimin ve katılımcılığın artırılması 

 

 

 

 

 

 

PG.1.2.1 Birimde geri bildirim toplama faaliyeti sayıları

 

 

 

 

 

 

PG.1.2.2 YLSY bursiyerlerinden toplanan yıllık faaliyet raporu sayısı

 

 

 

 

 

 • Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022). A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi

 

   STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

YILLAR*

2022

 

 

 

 

A2. Kurumsal veri yönetim sistemi kurulmasına katkıda bulunmak

 

 

 

 

 

H2.1 Kurumsal verilerin yayımlanması ve işlenmesi süreçlerine katkı sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

PG.2.1.1 Bilgi ve belgeleri güncellenmiş YLSY bursiyer sayısı

 

 

 

 

 

PG.2.1.2 Bilgi ve belgeleri güncellenmiş YLSY yurt içi danışman sayısı

 

 

 

 

 

 • Tabloda beş yıllık veriler gösterilecektir (Başlangıç yılı 2022).  A: Amaç, H: Hedef, PG: Performans Göstergesi