MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.1 Haritalar üzerinden bilgi okuma veya herhangi bir bilgiyi harita üzerine işaretleme yeteneğini kazanır
P.Ç.2 Arazide ve büroda çeşitli ölçme yöntemleriyle elde edilen verilerden yararlanarak, matematiksel ve trigonometrik formüller yardımıyla gerekli mesleki hesaplamaları yapar.
P.Ç.3 Klasik ölçme tekniklerine ilave olarak fotogrametrik harita üretim süreçlerinde görev alır, üretilmiş harita üzerinde okuma ve yorumlama yapar
P.Ç.4 Haritası yapılacak arazide gerekli istikşaf çalışmalarını yaparak, çeşitli harita yapım tekniklerine uygun olarak gerekli ölçmeleri yapar, ölçülen detaylarda ilgili olarak öznitelik bilgilerini toplar.
P.Ç.5 Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır.
P.Ç.6 Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin hem elle hem de bilgisayar ortamında ?Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği? ne göre haritasını çizer.
P.Ç.7 Kadastro harita ve planlarında meydana gelen değişiklikleri takip eder, arazide meydana gelen değişiklikleri ölçerek plan ve belgeleri günceller, taşınmazla ilgili hukuki problemler varsa çözüme kavuşmasında katkıda bulunur.
P.Ç.8 Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir.
P.Ç.9 Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır.
P.Ç.10 Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir.
P.Ç.11 Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlamada zorluk çekmez.
P.Ç.12 Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır