Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Bölüm Başkanı: DOÇ.DR. ÖZER KARAKAYACI

Erasmus Koordinatör: DOÇ. DR. KIVANÇ ERTUĞAY

Farabi Koordinatör: DR. ÖĞR. ÜYESİ SİNAN LEVEND

Amacı: 1- Akademik bir bakış açısıyla, planlama disiplini içerisinde ve planlama disiplini ile diğer disiplinlerin işbirliğiyle bilgi üreten, elde edilen bilgiyi toplum ve kamunun yararına kullanan, bölgenin ve ülkenin gelişimi ve kalkınması için olanaklı hale getiren ve özel planlama çalışmalarına kuramsal bakış açıları geliştiren akademisyenler, plancılar ve meslek adamları yetiştirmek için bir yapı oluşturmak. 2-Belirlenen vizyon ulaşmak için belirlenen misyon çerçevesinde, planlama eğitimi güçlendirecek ve diğer planlama okullarından farklılaştıracak akademik ve öğretim ortamının sağlandığı, katılımcı ve rekabetçi bir akademik ortamın oluşması için uygun model oluşturmak

Vizyon: Planlama disiplinini farklı ölçeklerde içselleştiren ve mekânsal ve işlevsel değişim-dönüşüm sürecini yönetebilen güncel gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslararası sorunlara çağdaş ve yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyan disiplinlerarası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış olmanın yanısıra sahip olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde, etik değerlere sahip planlama sürecinin her aşamasında geniş katılım ve işbirliği temelinde toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren araştırma ve uygulama yoluyla bilgi üreten ve sahip olduğu bilgiyle rekabetçi ve yenilikçi bir eğitim kurumu olmak.

Misyon: 1. Eğitimsel Misyon (Özgörev) Kentsel yerleşmelerin yaşam kalitesi ve hizmet donanımı yüksek, yaşanabilir-sağlıklı kentsel mekânlara dönüştürülmesine katkı sağlayabilen, ülke sorunlarını ve potansiyel-dinamiklerini irdeleyerek çözüm olanakları eşliğinde natifler üreten ve natif çözüm yollarını değerlendirebilen, mekânsal-işlevsel planlama sorunlarını tanımlayabilen ve oluşturduğu veri tabanları üzerinden değerlendirerek sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler sunabilen, kentsel yerleşmelerin yeniden yapılanma/dönüşüm sürecinde etkili olabilecek fiziksel, sosyal-kültürel, ekonomik, ekolojik ve kurumsal-siyasal etmenleri bütüncül bakış açısı ile değerlendirebilen ve toplumun öncelikli gereksinimlerine cevap verebilecek planlar üretebilen, kaynak kullanımında herkesin eşit hak sahibi olduğu bilincine sahip, mesleki etik açısından toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren, planlanmayı sadece iki boyutlu tasarım çalışmaları olarak değil, aynı zamanda geleceğe dönük karar verme sürecinde natif üretme, farklı düşünebilme, kamu yararı ve etik değerler üzerine kurgulamalarına katkıda bulunana plancılar yetiştirmektir. 2. Akademik Misyon (Özgörev) Bilgi üretmek ve elde edilen bilgiyi toplum ve kamu yararı için kullanan, ülkenin mekânsal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine yönelik uygulama projelerine akademik bakış açısıyla katkı sağlayan, özel planlama ve uygulama durumlarına kapsamlı bir bakış getirebilen akademisyenler, plancılar ve meslek adamları yetiştirmek, 3. Yapısal Misyon (Özgörev) Planlama eğitimini uluslararası eğitim sistemine uyumunu sağlayacak akademik ve öğretim ortamını sağlamak, katılımcı ve rekabetçi bir akademik ortamın oluşması için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2013 yılında ise Mimarlık Fakültesinin Mühendislik Fakültesinden ayrılması ile birlikte, Mimarlık Fakültesi bünyesine dâhil edilmiştir. Bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim, ?Şehircilik? ve ?Bölge Planlama? olmak üzere iki Anabilim Dalında devam etmektedir. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programı yürütülmektedir. Bölümde verilen derslerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir (şehir planlama, kentsel koruma-yenileme, kentsel tasarım, imar hukuku, bölge planlama, kentsel kimlik ve kalite değerlendirmesi, peyzaj planlaması ve tasarımı, kentsel ulaşım planlaması, kent planlarının uygulanması ve denetimi, bilişim teknolojileri ve mekânsal etkileri, engelliler için planlama, toplu konut alanları planlaması, stratejik planlama, bölge ve metropoliten planlama, afet ve risk yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, çevre planlama, turizm planlaması, kentleşme politikaları, taşınmaz ekonomisi). Programın eğitim dili Türkçedir ancak derslerin %30u İngilizce olarak verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Uygulamalı derslerin önemli bir bölümünü, Planlama Stüdyosu dersleri oluşturmaktadır. ERASMUS Programı ile Avrupa ülkelerine birçok öğrencimiz gönderilmekte ve bu ülkelerden de Bölümümüze öğrenciler gelmektedir. FARABİ Programı ile, Bölümün yurtiçindeki diğer üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri arasında öğrenci değiş tokuşu yapılmaktadır. Bölümün Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde olduğu yıllarda Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (MÜDEK) Kriterleri doğrultusunda, Akreditasyon Kurulları ile çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ?Türkiye Planlama Okulları Birliği? üyesidir.

Kabul Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları beklenmektedir. Eğer aday yabancı ülke lise diplomasına sahipse bu diplomanın denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda o öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için geçerli olan puan ve şartları sağlayan adaylarla, Selçuk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için ÖSYMde belirtilen belgeleri getirmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler. Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümüne kayıt yaptıracakların ?Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nde belirtildiği üzere aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri, oluşturulan intibak komisyonu tarafından bölüm müfredatına göre değerlendirilerek öğrencilerin intibakı gerçekleştirilir. Bölümde Çift Anadal ya da Yandal yapacak öğrencilerin önceki öğrenimleri ise, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezun olabilmek için gerekli olan toplam AKTS 240dır. Ayrıca öğrenciler, şehir ve bölge planlama ile ilgili bir kamu kurumunda ve bir özel şirkette toplam 60 (30x2) işgününden oluşan iki adet stajı tamamlamalıdırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Şehir ve Bölge Planlama Programı ölçme ve değerlendirme esasları Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam olanakları: S.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama mezunları, kentsel ve bölgesel mekân planlamasına yönelik sektörlerde, plan yapmaya yetkili yerel (Belediyeler, Valilikler), bölgesel (Kalkınma Ajansları gibi) ve merkezi (Bakanlıklar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı gibi) yönetimlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımız özel sektörde Şehir Plancıları Odasına kayıtlı özel planlama bürolarında çalışabileceği gibi kendileri de özel büro açabilmektedir. Diğer yandan, Şehir ve Bölge Planlama mesleği diğer disiplinlerle yakından ilgili olduğundan, bölümümüz mezunları kentsel tasarım, gayrimenkul değerleme ve geliştirme gibi çeşitli iş olanaklarına da sahip olabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, mezun olurken sağladıkları başarı ortalamasına ilaveten ALES ve YDS sınavlarından alacakları puanlara göre yurtiçinde kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara devam edebildikleri gibi, yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Lisansüstü öğrenim görebilirler. Ayrıca, SÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.