Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. HASAN AKYILDIZ

Erasmus Koordinatör: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA KOCABAŞ

Farabi Koordinatör: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA KOCABAŞ

Amacı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında gerekli bilgilerle donanmış, kullanılmakta olan mühendislik malzemelerinin özelliklerini inceleme, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini geliştirme bilgi ve becerisine sahip, deney tasarlayıp kurabilen, veri toplayıp değerlendirebilen, analitik düşünebilen ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimsemiş, mesleki alanında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretebilecek, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon: Sektörün istekleri doğrultusunda, gelişen teknolojiyi ve ekonomik ihtiyaçları iyi bilen, kendini geliştirmiş, sürekli yeni bilgiler edinme arzusunda olan, mevcut problemlerin çözümünde ya da yenilikler ortaya koyacak çalışmalarda metodolojik olarak araştırma yapabilen, deney kurabilen ve uygulayabilen, veri toplayarak değerlendirme yapabilen, fikir ve ürün üretip geliştirebilen, çalıştığı kurum ve alanda liderlik vasfına sahip Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir

Misyon: Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı olarak misyonumuz Günümüz koşullarını karşılayabilecek nitelikte modern bir eğitim ve öğretim sürdürmektir. Bu süreçte amacımız pratik ve teorik olarak öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin, malzemelerin üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, tasarım, problem çözme, ileri düzeyde araştırma yapmaları konusunda uygun ortamın oluşturulması ile bilimsel ve teknolojik katkı üretebilmektir

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

Kabul Kayıt Koşulları: Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için: a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir. b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz. (2) Tezli yüksek lisans programlarına, başvuran adaylardan % 50den az olmamak koşuluyla ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir. (3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir ve ek koşullar getirilebilir. (4) Yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı, EABD kurulunun önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, üç asil ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki gün içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır. (5) Başarı notu hesaplanırken küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, sırasıyla lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve ALES puanı göz önüne alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yurt Dışından Öğrenci Kabulü: (1) Yurt dışından gelen lisansüstü eğitim adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili EABD kurulunca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler, başvurdukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler. (2) Türk Üniversitelerindeki TÖMERlerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan Selçuk Üniversitesi TÖMERde yapılacak Türkçe sınavında Senatoca belirlenen asgari puanı alanlar Türkçe eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar. Özel Öğrenci kabulü: (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (2) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır ve kendilerine birer "Özel Öğrenci Belgesi" verilir. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders veya kredi başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Bu öğrencilere, enstitü müdürlüğünce özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. (3) Özel öğrenciler öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler, danışmanı ve EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenime başladığı program için geçerli sayılabilir. (4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadırlar.

Mezuniyet Şartları: (1) Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı dersi, tez çalışması ve sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri.) oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla on beş kredilik ders alabilir. (2) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki diğer programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, lisans dersleri, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz. (3) Uzmanlık alanı dersi, seminer, tez çalışması ve uygulama çalışması kredisiz olup, geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir. (4) Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur (5) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. (6) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu yüksek lisans programının onaylanmış adı bulunur. (7) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. (8) Tezli yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır. (9) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını üç yıllık sürenin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için altı ay ek süre verilir

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS kredileri de ayrıca belirlenir. (2) Öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama ve laboratuar çalışmalarının % 80ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir. (3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. a) Puanlar, harf notları ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 75-84 BB 3.0 70-74 CB 2.5 60-69 CC 2.0 55-59 DC 1.5 50-54 DD 1.0 40-49 FD 0.5 0-39 FF 0.0 - F 0.0 F: Devamsız G: Geçer K: Kalır M: Muaf (4) Bir dersten başarılı olmak için yüksek lisansta en az CB ve doktorada en az BB alınması gerekir. Ancak öğrencinin, ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olduğu takdirde, yüksek lisansta (CC) ve doktorada (CB) notları şartlı geçer notlardır. (5) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olması gerekir. Öğrenciler başarılı oldukları bir dersi not yükseltmek için azami ders alma süresi içerisinde tekrar alabilirler. Bu durumda alınan son not geçerli olur. (6) Bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda 1.50, diğer yarıyıllarda 2.00nin altına düşmesi halinde, öğrenci ilgili enstitü tarafından tezli yüksek lisans programına aktarılır. (7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere (F) notu verilir. (F) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. (8) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere (G) notu, sürdüremeyen öğrencilere (K) notu verilir. (G) ve (K) notları, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersi, seminerler ile uygulama çalışmaları için başarılı/başarısız olma durumunda da kullanılır. (9) (M) notu, öğrencinin Üniversitedeki bir başka programdan veya başka üniversitelerden daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EABD kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. Önceki programdaki veya geldiği kurumdaki harf notu ile birlikte belirtilir. Notun yüzlük sistemde olması halinde yukarıdaki tabloya göre dönüşümü yapılır. (10) Zorunlu veya ön şart derslerden başarısız olan öğrenciler, bu dersleri açıldığı takdirde bir sonraki yarıyılda veya bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde tekrar alırlar. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde açılmayan zorunlu dersin yerine danışmanın ve EABD kurulunun kararı ile öğrenciye yeni bir ders verilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler ise istedikleri takdirde ve danışmanın uygun görmesi halinde izleyen dönemde bu dersin yerine başka bir ders alabilirler. (11) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, ilke ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler.

İstihdam olanakları: Mezunlarımız, yurtiçinde çeşitli kuruluşlar ve araştırma merkezlerinde seçkin elemanlar olarak çalışmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin ayırdedici bir özelliği, bu alan mezunlarının geniş iş olanaklarına sahip olmasıdır. Bu durum, var olan tüm sektörlerin yaklaşık %70inin malzeme veya malzeme ile ilintili olmasından kaynaklanmaktadır. Mezunlarımız bir taraftan demir ve çelik, seramik, cam gibi entegre tesislerde veya orta ölçekli araürün üreten tesislerde üretim bazında görev alırken diğer taraftan savunma, petrokimya, enerji, havacılık ve otomotiv, beyaz eşya vb. sektörlerde görev yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ikinci alanda son yıllarda oluşan hızlı ve yenilikçi ürün geliştirme zorunluluğu, iş olanaklarında malzeme mühendislerine tasarım ve araştırma geliştirme alanlarında yeni fırsatlar sunmuştur. Ayrıca önemli sayıda girişimci mezunumuz kendilerine ait küçük ölçekli işletmelerde döküm, ısıl işlem, toz metalurjisi, yüzey kaplamalar, kompozit üretimi vb. konularında faaliyet göstermektedir. Bölümümüz mezunlarının çalışabileceği başlıca bazı endüstri kolları: Demir Çelik ve Döküm Demir Dışı Metal Üretim, Otomotiv, Kamu, Araştırma Kurumları, Savunma Sanayi, Seramik ve Cam, Enerji, Madeni Eşya ve Makine Üretimi, Polimer, Elektronik, Kaynak ve Tahribatsız Muayene olarak sıralanabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüz Fen Bilimleri Enstitüsünün Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim dalını oluşturmaktadır. Doktora Programımıza 2011 yılından bu yana öğrenci alınmaktadır.