Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. CEMİL SUNGUR

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. SERAL ÖZŞEN

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. SERAL ÖZŞEN

Amacı: Tezli yüksek lisans programının amacı: Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Temel Elektrik Elektronik Mühendislik bilgilerine haiz mühendisleri Elektrik Elektronik Anabilim Dalında uzmanlaştırarak ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilen nitelikli yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon: Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında ileri düzeyde bilgi birikimi sahibi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde tasarım ve uygulama yapabilmektir.

Misyon: Hem yerel hem de evrensel anlamda ihtiyaç ve beklentileri belirleyip en iyi şekilde analiz ederek güncel Elektrik-Elektronik Mühendisliği teknolojilerini uygulayabilen, gerekli araştırma-geliştirme çalışmaları sonucunda en iyi ve en ekonomik inovatif çözümler sunan yüksek lisans derecesine sahip mühendisler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1987 yılında kurulmuş ve 1987-1988 eğitim-öğretim yılında 40 lisans öğrencisi ile faaliyetlerine başlamıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren İkinci Öğretim (İ.Ö.) lisans programına da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Lisans programı için eğitim-öğretim süresi dört (4) yıl olup, bölüme her yıl yaklaşık 75 Lisans normal öğretim (N.Ö.) ve 75 Lisans İkinci Öğretim (İ.Ö.) öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yıl yaklaşık 20 Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencisi alınmaktadır. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de İkinci-Öğretim (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bölümümüzde Elektronik, Devreler ve Sistemler, Telekomünikasyon, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ve Kontrol ve Kumanda Sistemleri olmak üzere yedi ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 Profesör, 8 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 tanesi Doktoralı 25 Araştırma Görevlisi, 1 Teknisyen ve 1 Sekreter görev yapmaktadır. Bölümümüzün lisans, lisansüstü ve doktora programlarını tamamlayarak iş hayatına atılan çoğu mezunlarımız kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını kuranlar ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde akademik olarak hizmet verenlerin dışında, kendi konularında (veya yakın mühendislik dallarında) değişik kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde aşağıda listelenen alanlarda başarılı hizmetler vermektedirler: Elektronik sanayi, Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri, Analog ve sayısal olarak elektrik devre sistem tasarımı, Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin tasarımı ve iletimi, Tıp elektroniği, Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü, Elektrik Makineleri, Fabrika ve işletmelerde işletim ve danışmanlık hizmetleri. Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarından biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci dereceden ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.

Kabul Kayıt Koşulları: Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için: a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir. b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. c)Tezli yüksek lisans programlarına, başvuran adaylardan % 50den az olmamak koşuluyla ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir. d)EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir ve ek koşullar getirilebilir. e)Yazılı bilim sınavı, EABD kurulunun önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, üç asil ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölüm kurulu, öğrencilerin önceki öğrenmelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı müfredatına göre değerlendirerek karar vermektedir. Bölüm kurulu, öğrenci kabulünü, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre yapmaktadır.

Mezuniyet Şartları: a) Öğrenciler yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile yüksek lisans semineri ve tezi bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir. b) Tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde, EABD kurulunun yeniden görüşü alınır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, biri aynı EABD, biri de başka bir EABDndan veya Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Atanmış olması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz. İlgili EABDnda yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABDndan görevlendirme yapılabilir. c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası reddedilen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır. d) Sanat içerikli tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tez çalışmalarının kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç beş gün içinde EABD kurulunca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla "geçer (G) veya kalır (K)" kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır. e) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir. f) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. g) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu yüksek lisans programının onaylanmış adı bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS kredileri de ayrıca belirlenir. (2) Öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama ve laboratuar çalışmalarının % 80ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir. (3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. a) Puanlar, harf notları ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 75-84 BB 3.0 70-74 CB 2.5 60-69 CC 2.0 55-59 DC 1.5 50-54 DD 1.0 40-49 FD 0.5 0-39 FF 0.0 - F 0.0 F: Devamsız G: Geçer K: Kalır M: Muaf (4) Bir dersten başarılı olmak için yüksek lisansta en az CB ve doktorada en az BB alınması gerekir. Ancak öğrencinin, ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olduğu takdirde, yüksek lisansta (CC) ve doktorada (CB) notları şartlı geçer notlardır. (5) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olması gerekir. Öğrenciler başarılı oldukları bir dersi not yükseltmek için azami ders alma süresi içerisinde tekrar alabilirler. Bu durumda alınan son not geçerli olur. (6) Bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda 1.50, diğer yarıyıllarda 2.00nin altına düşmesi halinde, öğrenci ilgili enstitü tarafından tezli yüksek lisans programına aktarılır. (7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere (F) notu verilir. (F) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. (8) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere (G) notu, sürdüremeyen öğrencilere (K) notu verilir. (G) ve (K) notları, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersi, seminerler ile uygulama çalışmaları için başarılı/başarısız olma durumunda da kullanılır. (9) (M) notu, öğrencinin Üniversitedeki bir başka programdan veya başka üniversitelerden daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EABD kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. Önceki programdaki veya geldiği kurumdaki harf notu ile birlikte belirtilir. Notun yüzlük sistemde olması halinde yukarıdaki tabloya göre dönüşümü yapılır. (10) Zorunlu veya ön şart derslerden başarısız olan öğrenciler, bu dersleri açıldığı takdirde bir sonraki yarıyılda veya bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde tekrar alırlar. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde açılmayan zorunlu dersin yerine danışmanın ve EABD kurulunun kararı ile öğrenciye yeni bir ders verilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler ise istedikleri takdirde ve danışmanın uygun görmesi halinde izleyen dönemde bu dersin yerine başka bir ders alabilirler. (11) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, ilke ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler.

İstihdam olanakları: Elektronik sanayi. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri. Analog ve sayısal olarak elektrik devre sistem tasarımı. Analog ve saysal haberleşme sistemlerinin tasarımı ve iletimi, Tıp elektroniği. Enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörü. Elektrik makinaları. Fabrika ve işletmelerde işletim, danışmanlık ve yöneticilik hizmetleri

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.